Arbeidskraftkostnadsindeks

      Oppdatert: 22. november 2021

      Neste oppdatering: 22. februar 2022

      Endring siste kvartal for industri
      Endring siste kvartal for industri
      2. kvartal 2021 - 3. kvartal 2021
      0,9
      %

      Utvalde tabellar og figurar fr? denne statistikken

      Indeks for totale arbeidskraftkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for totale arbeidskraftkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for totale arbeidskraftkostnader
      3. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
      Bergverksdrift og utvinning107,0108,9112,7111,6109,8
      Industri109,5110,6112,3112,1113,1
      Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn111,8112,9114,0115,4116,1
      Forsyning av vatn, avl?ps- og renovasjonsverksemd110,5111,0111,1110,8113,7
      Byggje- og anleggsverksemd111,4111,8112,1113,3115,1
      Varehandel, reparasjon av motorvogner111,8112,5114,4113,3116,1
      Transport og lagring110,3111,4112,4114,5114,1
      Overnattings- og serveringsverksemd110,3111,7112,8113,8114,0
      Informasjon og kommunikasjon111,2111,6112,7112,2115,2
      Finansierings- og forsikringsverksemd114,5114,5114,7116,2118,4
      Omsetning og drift av fast eigedom110,3113,2114,8115,1114,2
      Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting110,5113,0112,3112,3114,7
      Forretningsmessig tenesteyting110,6110,1110,8111,7114,6
      Undervisning109,4111,3111,9113,0112,0
      Helse og sosialtenester112,5110,0113,4116,2114,8
      Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar108,8111,5113,8113,3112,1
      Personleg tenesteyting111,4111,9113,0113,7114,5
      Standardteikn i tabellar
      Indeks for direkte personalkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for direkte personalkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for direkte kostnaderIndeks for direkte kostnaderIndeks for direkte kostnaderIndeks for direkte kostnaderIndeks for direkte kostnader
      3. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
      Bergverksdrift og utvinning107,5110,6113,4111,7110,3
      Industri110,0110,9113,5112,3113,5
      Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn113,2112,9115,3117,5117,5
      Forsyning av vatn, avl?ps- og renovasjonsverksemd110,9111,5112,1113,6114,2
      Byggje- og anleggsverksemd112,2112,2112,5114,0116,0
      Varehandel, reparasjon av motorvogner112,3113,0114,7114,6116,8
      Transport og lagring110,6111,3113,5115,0114,4
      Overnattings- og serveringsverksemd111,0111,8113,9115,6114,9
      Informasjon og kommunikasjon111,8112,2113,4113,1116,0
      Finansierings- og forsikringsverksemd114,9114,8116,0118,3119,0
      Omsetning og drift av fast eigedom110,4113,3115,4116,1114,3
      Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting111,6113,5113,3112,9116,0
      Forretningsmessig tenesteyting111,3110,4110,9112,9115,4
      Undervisning110,0111,8112,4113,9112,6
      Helse og sosialtenester112,7110,1113,6116,6115,1
      Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar109,0112,1114,2114,9112,2
      Personleg tenesteyting111,5112,0113,4114,4114,7
      Standardteikn i tabellar
      Indeks for indirekte personalkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for indirekte personalkostnader, etter n?ringshovudomr?de. Gjennomsnittet av ?r 2016=100. F?rebelse tal
      Indeks for indirekte kostnaderIndeks for indirekte kostnaderIndeks for indirekte kostnaderIndeks for indirekte kostnaderIndeks for indirekte kostnader
      3. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 20213. kvartal 2021
      Bergverksdrift og utvinning104,3104,8108,5107,3106,9
      Industri105,0108,7109,1109,4108,5
      Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn108,2111,9112,1111,1112,2
      Forsyning av vatn, avl?ps- og renovasjonsverksemd110,5109,1108,3100,8113,3
      Byggje- og anleggsverksemd108,3110,2110,6108,8111,8
      Varehandel, reparasjon av motorvogner110,1109,9113,1109,4114,3
      Transport og lagring109,1112,3112,4112,2112,8
      Overnattings- og serveringsverksemd110,0110,1110,8108,0113,4
      Informasjon og kommunikasjon109,0108,5111,2106,7112,6
      Finansierings- og forsikringsverksemd113,0113,4111,3109,6116,6
      Omsetning og drift av fast eigedom109,7111,9113,0109,5113,4
      Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting108,0110,3111,4108,6112,0
      Forretningsmessig tenesteyting108,6108,1108,0108,6112,3
      Undervisning106,6109,2109,3108,3109,0
      Helse og sosialtenester111,2109,4112,9112,6113,4
      Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar107,4108,9112,2103,8110,7
      Personleg tenesteyting110,8108,8111,1110,0113,9
      Standardteikn i tabellar

      Om statistikken

      Indeksane m?ler endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalt time.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen

      M?ler kvartalsvise endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalte time for totale arbeidskostnader, direkte personalkostnader og indirekte personalkostnader. Dei totale arbeidskraftkostnadene er summen av dei direkte og indirekte personalkostnadene.

      Direkte personalkostnader

      Utbetalt l?nn, honorar og andre kontantytingar som feriepengar, sjukepengar, representasjonsgodtgjersler og opsjonar i arbeidstilh?ve med meir. L?nn for ikkje-arbeida tid er rekna med.

      Indirekte personalkostnader

      Naturalytingar, kostnader knytt til helse-, milj?- og tryggingstiltak, sosiale kostnader, arbeidsgivaravgift og oppl?ringskostnader med meir.

      L?nn for ikkje-arbeida tid

      L?nn under sjukdom, l?nn i ulike permisjonar, utgifter til ekstra fridagar og anna l?nn for ikkje-arbeida tid.

      Naturalytingar

      Ytingar og fordeler arbeidstakar f?r i arbeidsforhold i tillegg til kontantl?nn.

      Kostnader knytt til helse-, milj?- og tryggingstiltak

      Summen av kostnader ved bedriftshelseteneste og kostnader til ulike milj?- og vernetiltak som er til tilsette si gode.

      Sosiale kostnader

      Arbeidsgivars kostnader til lovfesta og frivillige trygde- og pensjonsordningar og forsikringar. Arbeidsgivaravgift er ikkje rekna med.

      Oppl?ringskostnader

      Arbeidsgivars kostnader for tilsette si deltaking p? eksterne kurs, vidareutdanning, kostnader ved drift av eigen skule og interne kurs, l?rlingar, rekrutteringskostnader og kostnader knytt til oppl?ring av nytilsette.

      Sosiale utgifter

      Best?r av utgifter til pensjonsordningar og ulike forsikringar, til d?mes yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring.

      Timeverk

      Indeksen viser utvikling av gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalte time. Datakjeldene inneheld opplysningar om avtalt arbeidstid og talet p? overtidsstimar. Timeverk er summen av avtalt arbeidstid og overtidsstimar.

      Arbeidskraftkostnadsindeksen nytter Standard for n?ringsgruppering 2002 (SN2002) som klassifikasjon t.o.m. 2008. Denne tek utgangspunkt i NACE Rev. 1.1.

      F.o.m 2009 tek Statistisk sentralbyr? i bruk ein ny versjon av norsk Standard for n?ringsgruppering (SN2007) som samsvarer med EU sin nye standard NACE Rev.2.

      Namn: Arbeidskraftkostnadsindeks

      Emne: Arbeid og l?nn

      22. februar 2022

      Seksjon for n?ringslivets strukturer

      Nasjonalt niv?

      Arbeidskraftkostnadsindeksen blir utarbeidd kvart kvartal, og blir seinast publisert 70 dagar etter utl?pet til kvart kvartal. Tala som blir publisert kan bli editert av endringar i arbeidskraftkostnadsunders?kinga.

      Eurostat

      Endelig statistikkfil blir lagra.

      F?rem?let er ? visa endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalte time gjennom ?ret. Det er videre eit m?l ? etablere ein indeks til bruk i internasjonal samanlikning.

      Indeksen er publisert fyste gong for 3. kvartal 2004, med indeksar som g?r tilbake til 1. kvartal 1998. Indeksen vart editert ved frigiving av 4. kvartal 2009, 2013 og 2018 p? bakgrunn av resultatet fr? unders?kinga om arbeidskraftkostnader 2008, 2012 og 2016.

      Fr? 1. kvartal 2009 er ny norsk Standard for n?ringsgruppering (SN2007) teke i bruk. Arbeidskraftkostnadsindeksane for perioden 1. kvartal 2000 &– 4. kvartal 2008 er berekna p? nytt basert p? SN2007. Indeksar etter tidlegare Standard for n?ringsgruppering (SN2002) vil ikkje bli publisert videre fr? og med 2009, men vil vera lagra i statistikkbanken.

      I publisering for 1. kvartal 2019 vart namna p? n?ringshovudomr?da endra i tr?d med standard for n?ringsgruppering.

      N?ringskode Tidligere presentasjonstekst Dagens presentasjonstekst
      05-09b Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bergverksdrift og utvinning
      10-33 Industri Industri
      35 Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvatn Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn
      36-39 Vatn, avl?p, renovasjon Forsyning av vatn, avl?ps- og renovasjonsverksemd
      41-43 Byggje- og anleggsverksemd Byggje- og anleggsverksemd
      45-47b Varehandel Varehandel, reparasjon av motorvogner
      49-53b Samferdsel Transport og lagring
      55-56b Hotell- og serveringsverksemd Overnattings- og serveringsverksemd
      58-63 Informasjon og kommunikasjon Informasjon og kommunikasjon
      64-66 Finanstenester Finansierings- og forsikringsverksemd
      68 Omsetning og drift av fast eigedom Omsetning og drift av fast eigedom
      69-75 Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting
      77-82 Forretningsmessig tenesteyting Forretningsmessig tenesteyting
      85 Undervisning Undervisning
      86-88 Helse og sosialtenester Helse- og sosialtenester
      90-93 Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar
      94-96 Personlig tenesteyting Anna tenesteyting      Statistisk sentralbyr? sitt nasjonalrekneskap, Det tekniske berekningsutval, Eurostat og n?ringslivet nyttar statistikken mellom anna i konjunktursamanheng.

      Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk f?r statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 p? ssb.no etter varsling minst tre m?nader f?r i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for ? sikre lik behandling av brukarane.

      Utviklinga i arbeidskraftkostnadsindeksen skal vere i samsvar med utviklinga i arbeidskraftkostnadsunders?kinga og nasjonalrekneskapen.

      Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyr? (statistikkloven)

      R?dsforordning (EF) nr. 450/2003 av 27. februar om arbeidskraftkostnadsindeks.

      Populasjonen omfattar alle f?retak i Statistisk sentralbyr? sitt virksomhets- og f?retaksregister i n?ringshovudomr?de B - S i samsvar med Standard for n?ringsgruppering (SN2007)

      Fram til 2015:

      Arbeidskraftskostnadsindeksen er framkomme ved samanstilling av

      ?rleg l?nnsstatistikk, kvartalsvis l?nnsindeks , arbeidskraftskostnadsunders?kelse og

      l?nnssumsstatistikk.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen har ikkje eiget utval.

      Fr? 2015:

      Fr? og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert p? opplysningar fr? ?rsrekneskap, institusjonelle opplysingar og a-meldinga. A-meldinga er ei samordna rapportering av l?nns- og tilsettingsopplysningar til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyr? regulert av a-opplysningslova. Data blir innhenta elektronisk fr? Skatteetaten ved Etatanes fellesforvaltning (EFF).

      Alle arbeidsgivarar som har betalt ut l?nn, pensjon, andre kontantytingar, arbeidsgivaravgift eller naturalytingar m? levere a-melding. Datamaterialet omfattar dermed alle ytingar i alle f?retak i dei n?ringane l?nnsindeksane dekker. Ei rapportering av A-meldinga erstatt fem skjema/oppg?ver til tre etatar slik at dataomfanget er meir omfattande enn til tidlegare indekser.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen har ikkje eigen datainnsamling/skjema. Data innhentes fr? a-meldinga, som er heildekkande for omfang og kostnadskomponentar i arbeidskraftkostnadsindeksane.

      Indeksane blir kontrollert mot historiske seriar og samanstilles med andre relevante statistikkar (til d?mes Nasjonalrekneskapen, strukturstatistikkane, rekneskapsstatistikk).

      Indeksen blei editert ved frigiving av 4. kvartal 2009, 2013 og 2018. Endringane skuldas i all hovudsak resultatet fr? unders?kinga om arbeidskraftskostnader 2008, 2012 og 2016.

      Nytt felles referanse?r for arbeidskraftskostnadindeks etter SN2007 er teke i bruk fr? og med publiseringa av 3. kvartal 2018. Basisperioden er no sett lik 2016=100. Alle indeksane er justert i samsvar med dette.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen er ein Laspeyeres indeks med faste vekter. Ein Laspeyres formel er s?rprega av at vektgrunnlaget blir heldt konstant over tid. I denne indeksen blir vektene for kostnadene endra ved kvar arbeidskraftskostnadsunders?king, kvart 4. ?r.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen er byggja opp som ei sum av delindeksar av de ulike kostnadskomponentane som g?r inn i dei totale arbeidskraftskostnadane. Til og med 2014 ble det berekna endringar i kostnadene som s? ble vekta saman til arbeidskraftskostnadsindeks der vektene byggja p? opplysningar fr? arbeidskraftskostnadsunders?kinga og nasjonalrekneskapen. Vektene fr? nasjonalrekneskapen ble endra kvart ?r. Fr? og med 2015 er data innhenta fr? a-meldinga, som er heildekkande for omfang og kostnadskomponentar i arbeidskraftkostnadsindeksane.

      Indeksen er ikkje arbeidsdags- eller sesongjustert. Dette betyr at indeksen viser endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftskostnadar for kvar per betalte time utan at ulikt tal p? arbeidstimar eller dagar mellom kvartalene gir utslag i indeksen det gjeldande kvartalet.

      Indeksane viser gjennomsnittlege kostnadar per betalt arbeidstime i eit kvartal. Betalt time er det talet p? timar som er avtalt arbeida i tillegg til alle betalte overtidstimar, til forskjell fr? talet p? timer som faktisk er arbeida.

      Strukturelle endringar i n?ringa verker inn. Sentrale og lokale l?nnsforhandlingar er viktige faktorar for utviklinga i kontantl?nn, men ogs? strukturelle endringar i n?ringane har stor verknad. Spesielt konjunkturavhengige utbetalingar som bonusar og endringar i sysselsettingsm?nsteret spiller inn. Kor mange og kva grupper tilsette som g?r ut og inn av arbeid, endrar arbeidstid, og kor mange som bytter jobb mellom n?ringane, vil virke inn p? utviklinga av direkte kostnadar. Om det er de tilsette med l?gast ansiennitet som g?r ut av bedriftene som f?lge av oppseiingar eller permitteringar, vil ein slik reduksjon i arbeidsstokken kunne medf?re at den gjennomsnittlege l?nna for bedriftene aukar.

      Bonusutbetalingar knytt seg ofte til resultat som ble oppn?dd i en tidlegere periode enn det tidspunktet godtgjersla faktisk blir utbetalt. Indeksane tar ikkje omsyn til n?r resultata fr? forhandlingar ved l?nnsoppgjer faktisk gjeld fr?, men m?ler endringa i l?nn slik den har kommet til utbetaling p? tidspunktet for rapportering.

      Ikkje relevant.

      Ikkje relevant.

      Utg?ver av statistikken Arbeidskraftkostnadsindeks publisert f?r 6. juni 2017.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen blei produsert fyste gong med tal for 3. kvartal 2004, og er samanliknbar tilbake til 2000 for alle n?ringshovudomr?dane.

      Indeksen blei editert ved frigiving av 4. kvartal 2009, 2013 og 2018. Editeringa ble gjort p? bakgrunn av resultatet fr? unders?kinga om arbeidskraftskostnader 2008, 2012 og 2016, institusjonelle opplysingar og l?nnsstatistikk.

      Fr? og med 1. kvartal 2009 ble Arbeidskraftskostnadsindeksen publisert etter SN2007. Endringane gjaldt for hele indeksserien tilbake til 2000.

      For ? sj? utviklinga over tid for indeksen m? ein samanlikna indeksverdiar fr? same versjon av n?ringsgruppering.

      M?lefeil

      M?lefeil i arbeidskraftskostnadsindeksen knyter seg til at definisjonar av variablar kan v?re avvikande mellom dei ulike datakjeldene.

      Tilarbeidingsfeil

      Tilarbeidingsfeil knyter seg til ? f? utnytta datamaterialet fr? dei enkelte datakjeldene p? ein einsarta m?te.

      Arbeidskraftskostnadsindeksen har ingen eigen datainnsamling.

      Registerfeil

      Kvar av datakjeldene har kopla p? n?ringskode fr? Statistisk sentralbyr? sitt Bedrifts- og f?retaksregister, og feil opplysingar i registeret vil kunne medf?re at einingar blir setje i feil n?ring.

      Fr? og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert p? opplysningar fr? a-meldinga. Observasjonar kan ogs? her bli forkasta ut fr? manglande opplysningar og/eller feil verdiar p? variable.

      Innrapporteringane , eller data, for m?nedane fr? mars 2020 og framover kan v?re p?verka av midlertidige endringar i regelverk p? grunn av koronaepidimien, for eksempel knytta til permitteringar, sjukefr?v?r og arbeidsgjevaravgiftssats.

      Talene som blir publisert kan bli editert av endringar fr? arbeidskraftkostnadsunders?kinga.

      F?rebelse indeksar blir endelege n?r resultata fr? dei fire?rlege arbeidskraftkostnadsunders?kingane er publisert.

      Indeksane blei tidlegare editert 4. kvartal 2009 og 2013, og sist editert ved frigiving av 4. kvartal 2018. Editeringa blei gjort p? bakgrunn av resultatet fr? unders?kinga om arbeidskraftkostnader 2016 og institusjonelle opplysingar. Endringane gjaldt for indeksseriane fr? 1. kvartal 2016 til 3. kvartal 2018.

      Kontakt

      Bj?rg Nesset Ekornhol

      bjorg.ekornhol@ssb.no

      40 81 13 19

      Heidi Bekkevold Backe

      heidi.backe@ssb.no

      40 81 13 22

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看