Sal av petroleumsprodukt

      Oppdatert: 22. november 2021

      Neste oppdatering: 21. desember 2021

      Drivstoffsal til vegtrafikk, endring samanlikna med same m?nad i fjor
      Drivstoffsal til vegtrafikk, endring samanlikna med same m?nad i fjor
      Oktober 2020 - Oktober 2021
      -0,9
      %

      Utvalde tabellar og figurar fr? denne statistikken

      Prisar p? drivstoff per m?nad
      Prisar p? drivstoff per m?nad1
      Prisar (kroner per liter)Prisar (kroner per liter)
      Bensin, blyfri 95 oktanAvgiftspliktig diesel
      Oktober 202117,3716,28
      Endring fr? sist m?nad, prosent1,885,10
      Endring fr? same m?nad sist ?r, prosent20,3723,33
      September 202117,0515,49
      August 202117,1515,76
      Juli 202116,9516,06
      Juni 202116,2015,21
      Mai 202116,0115,00
      April 202115,8514,88
      Mars 202115,5914,58
      Februar 202115,5714,73
      Januar 202115,3214,55
      Desember 202014,4413,56
      November 202013,5612,58
      Oktober 202014,4313,20
      1Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar. Prisane inkl. skattar og avgifter.
      Standardteikn i tabellar
      M?nadleg sal av petroleumsprodukt etter kj?pegruppe. F?rebelse tal. Millionar liter
      M?nadleg sal av petroleumsprodukt etter kj?pegruppe. F?rebelse tal. Millionar liter1
      Oktober 2021
      BilbensinAnleggsdieselJetparafinAutodieselMarine gassoljerFyringsparafin og lett fyringsoljeTungdestillat og tungoljeAndre petroleumsprodukt
      Alle kj?pegrupper7777622541784245
      Bulk26945171103122
      Petroleumsutvinning.0.0400..
      Bensin-, automat- og containerstasjoner726.181.0..
      Truckstasjoner01.19.0..
      Annen veitrafikk30.37.0..
      Sj?transport og marinaer01.0280..
      Netto direkte import0.170.1223
      1Volum p? selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff
      Standardteikn i tabellar
      ?rleg sal av petroleumsprodukt etter n?ring. Endelege tal. 1000 liter
      ?rleg sal av petroleumsprodukt etter n?ring. Endelege tal. 1000 liter1 2 3
      2020
      BilbensinAutodieselAnleggsdieselMarine gassoljerLett fyringsoljeFyringsparafinJetparafinTungdestillat og tungoljeSm?remiddelAndre
      Alle n?ringar970 8852 842 499919 0531 958 75545 7411 241521 26457 07057 672807 295
      Jordbruk, skogbruk og fiske:54421 37419 802:...::
      Bergverksdrift og utvinning:2 88038 783:7...567:
      Industri2 9553 57736 035:10 938.:10 7454 115:
      Elektrisitet, vatn og renovasjon:1 0419 658:2 458...76:
      Byggje- og anleggsverksemd2 00631 306112 333:437...932:
      Varehandel, motorvognsreparasjonar, unntatt drivstoff til motorvognar23 91569 07160 51351 1885 341537..21 0712 348
      Engroshandel med drivstoff og brensle57 918315 303385 8261 065 55917 72970448 50622 32128 988456 877
      Detaljhandel med drivstoff til motorvogner871 3002 251 01390 478:::.::.
      Jernbanetransport..:.....:.
      Anna landtransport, inkl. post og distribusjon, lagring og andre tenester knytt til transport7 421151 923119 0389 0473 391.5 636.1452 579
      Sj?fart2 12013 35624 761351 851:..::.
      Lufttransport....::463 558.::
      Overnatting og serveringsverksemd, tenesteytande n?ringar ellers unntatt off. adm.:1 0638 2359 9401 136::.517:
      Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtenester:::1 4071 7680:.50:
      Private forbrukarar....6.....
      1Volum p? selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff
      2Engroshandel med drivstoff og brensel inneholder ogs? salg der kj?per er ukjent
      3Andre produkt: Kondensert petroleumsgass (LPG), kondensert naturgass (NGL), flybensin og bitumen/veiolje
      Standardteikn i tabellar

      Om statistikken

      F?rem?let med statistikken er ? synleggjere salet av petroleumsprodukt. Statistikken syner salet av ferdig raffinerte petroleumsprodukt til ulike n?ringar fordelt p? fylke. Statistikken syner ikkje petroleumsprodukt brukt som r?stoff eller petroleumsprodukt forbrukt i energiproduserande n?ringar.

      Salet av petroleumsprodukt blir rapportert inn i heile liter fr? oljef?retaka og publisert i 1 000 liter i ?rleg statistikk og millionar liter i m?nadleg statistikk. Tal som oljef?retaka rapporterer til SSB er henta fr? deira kunderegister og er volum dei har fakturert sine kundar. Fr? utanrikshandel sine databaser blir tal henta ut i kilo og rekna om til liter ved hjelp av ulike faktorar for dei ulike produkta.

      Variablane i den ?rlege statistikken er fylke, n?ringar og petroleumsprodukt.

      N?ringsinndelinga bygger p? standard for n?ringsgruppering 2007 (SN2007)

      Petroleumsprodukta:

      • Bilbensin: 95 og 98 oktan blyfri
      • Autodiesel, med avgift
      • Autodiesel, utan avgift
      • Volum p? selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff
      • Marine gassoljer
      • Lett fyringsolje
      • Fyringsparafin
      • Jetparafin, kan nyttast i b?de fly og helikopter
      • Tungdestillat og tungolje, tungolje med under 1 % svovel, tungolje med over 1 % svovel og tungdestillat med over 0,2 % svovel
      • Sm?rjemiddel: Industrism?rjemiddel, hydrauliske oljer, prosess- og transformatorolje, motoroljer og girolje
      • Andre produkt: Kondensert petroleumsgass (LPG), kondensert naturgass (NGL), flybensin og bitumen/vegolje/asfalt. Flybensin er ikkje det same som jetparafin. Jetparafin blir nytta i jet- og turbinmotorar. Flybensin blir nytta i andre flymotorar.

      For m?nadleg statistikk nytter ein kj?pegrupper for ? plassere sluttforbruket av petroleumsprodukt. Kj?pegruppene er ei eiga n?ringsinndeling som ikkje blir nytta av annan statistikk i SSB og som er utabeidd i samarbeid med oljef?retaka.

      For ?rlege tal er Svalbard inkludert i Troms fylke. Dette er gjort for ? fylle kravet om konfidensialitet. Dei m?nadlege tala er mindre detaljerte og her blir Svalbard publisert som eige fylke. Private forbrukarar omfattar sal der kunden er registrert med personnamn og manglar organisasjonsnummer. Sannsynlegvis er det her inkludert ein del sal til jord- og skogbrukarar.

      Standard for n?ringsgruppering 2007 (SN2007) blir nytta som grunnlag for ? n?ringsfordele sluttbruken av petroleumsprodukt i ?rleg statistikk.

      Namn: Sal av petroleumsprodukt

      Emne: Energi og industri

      21. desember 2021

      425 Seksjon for energi-, milj?- og transportstatistikk

      Nasjonalt og fylkesfordelt

      ?rleg publisering: Endelege tal blir publisert om lag tre m?nadar etter utgangen av referanse?ret.

      M?nadleg publisering: F?rebelse tal blir publisert 11 arbeidsdagar etter referansem?naden.

      Tal fr? statistikken er ei av kjeldene i energirekneskap- og balanse som blir nytta til rapportering til Eurostat, IEA og FN.

      Data blir lagra som flate filer i h?ve til SSB standard for arkivering.

      1. Ureviderte data fr? oljef?retaka blir lagra.

      2. Ferdig reviderte data fr? alle kjeldene blir lagra.

      Form?let med statistikken er ? synleggjera sluttforbruket i Norge av dei ulike raffinerte petroleumsprodukta, dvs. utanom bruk i energiproduserande n?ringar og energiprodukt nytta som r?stoff.

      Statistisk sentralbyr? (SSB) har fr? 1995 p? oppdrag fr? Drivkraft Norge (tidl. Norsk Petroleumsinstitutt), henta inn detaljerte m?nadlege opplysningar fr? dei st?rste oljef?retaka som sel petroleumsprodukt i Noreg. Tala har blitt publisert m?nadleg og som f?rebelse tal for sal av petroleumsprodukt fordelt p? produkt, kj?pegruppe og fylke. Fr? mars 2010 blei dei m?nadlege dataene henta inn med oppg?veplikt i h?ve til Statistikklova. Tala blir publisert m?nadleg med f?rebelse tal for sal av petroleumsprodukt fordelt p? produkt, kj?pegruppe og fylke.

      ?nske om ? sikre kvaliteten p? denne statistikken, og med fordeling av salet etter standard for n?ringsgruppering (SN 2007), f?rte til at det blei slutt p? ? hente inn ?rlege endelege tal fr? oljef?retaka i tillegg til m?nadlege f?rebelse tal. Standard for n?ringsfordeling er ein standard basert p? den internasjonale standarden NACE som blir nytta i i SSB. Ved ? f?lgje denne standarden blei det ogs? enklare ? bruke statistikken som kjelde i andre statistikkar.

      I april 2012 blei det for f?rste gong publisert ?rlege endelege tal for sal av petroleumsprodukt for ?rgangane 2009, 2010 og 2011. Tidlegare hadde ?rlege tal best?tt av m?nadlege tal summert opp. Dei ?rlege tala inneheld fleire og meir detaljerte opplysningar som bidrar til ei betre n?ringsfordeling av sluttforbruk av petroleumsprodukt i Noreg.

      Statistikken for sal av petroleumsprodukt blir nytta av offentleg verksemd, akt?rar i petroleumsbransjen, interesseorganisasjonar og media. Internt i SSB er statistikken viktig som kjelde i utsleppsrekneskap, nasjonalrekneskap og energirekneskap- og energibalanse. Resultata blir brukte ogs? indirekte i analyser og forsking i SSB. Dei rapporterande oljef?retaka mottar filar fr? SSB som viser deira eige sal og delar av salet i Noreg.

      Ikkje relevant

      ?rleg statistikk for sal av petroleumsprodukt har eiga datainnsamling uavhengig av m?nadleg statistikk. I den m?nadlege statstikken sender dei st?rste oljef?retaka og eit utval mindre f?retak inn data. Den m?nadlege statistikken nyttast ogs? som kontroll mot den ?rlege statistikken.

      Statistikklova av 21. juni 2019 nr. 32

      Data inng?r i Eurostat rapportering i samsvar med Regulation NO 1099/2008

      Populasjonen i statistikken omfattar f?retak som sel eit bredt utval petroleumsprodukt i Noreg.

      • 12 oljef?retak er rapport?rar til m?nadleg statistikk. 13 f?retak rapporterer til ?rsstatistikken.

      • Org.nummer Namn

       895453242 YX Sm?reolje AS

       913285670 ST1 Norge AS

       914766451 Circle K Norge AS

       914803802 Esso Norge AS

       914948681 Aviation Fuelling Services Norway

       918369651 Certas Energy Norway AS

       919502193 Preem Norge AS

       923609016 Equinor ASA

       962022316 Nynas AS

       962208878 Blue Energy AS

       981396979 Best Stasjon AS

       988247111 Uno X Energi AS

       995435462 Air Bp Norway AS

      • Seksjon for utanrikshandel i SSB har totalteljing p? import og eksport av petroleumsprodukt, og nyttas til ? berekne sal utanom utvalet. Dette gjerast ved ? legge til nettoimporten (import minus eksport) for f?retak utanom utvalet. Denne nettoimporten publiserast under ?Netto direkte import? i den m?nadlege statistikken, mens den n?ringsfordelast i den ?rlege.

      • Fr? januar 2017 er prisene basert p? gjennomsnittlige utsalgspriser.

      1. ?rleg statistikk

      Om lag fem-seks vekar f?r data skal vere hos SSB mottar oljef?retaka som er p?lagt ? rapportere eit brev. Oppg?veplikt med heimel i Statistikklova blir nytta for ? sikre at data kjem inn til rett tid. I brevet blir f?retaka bedt om ? sende inn ei datafil og ei beskriving av korleis denne datafila skal sj? ut og innan ein gitt frist. Data fr? oljef?retaka blir sendt til SSB som excelfiler. Excelfilene som SSB mottar skal innehalde desse variablane for kvart enkelt sal oljef?retaka har i referanse?ret:

      • Organisasjonsnummer, f?retaksnummeret til selskapet som sender inn data
      • Produktnummer, kvart petroleumsprodukt har ulikt produktnummer
      • Kj?pegruppenummer, identitet som blir nytta i m?nadleg statistikk for sluttbrukar av petroleumsprodukt
      • Fylkesnummer
      • M?nad
      • ?rstal
      • Sum selt i liter
      • Organisasjonsnummer til fakturamottakar p? verksemdsniv?
      • Offisielt namn p? fakturamottakar
      • Organisasjonsnummer til mottakar av varen p? verksemdsniv?
      • Namn p? mottakar av vara
      • Adresse til mottakar
      • Postnummer for varelevering
      • Poststed for levering

      Data fr? f?retaka blir lagra lokalt og blir lest inn i SAS EG med eigne rutinar for kvart f?retak p? grunn av ulik formatering.

      Data som er lese inn blir kopla til Verksemds- og f?retaksregisteret (VOF) via det oppgitte organisasjonsnummeret. I VOF er kvar verksemd kopla opp mot ei n?ring, basert p? Standard for n?ringsgruppering 2007 (SN 2007). Observasjonane fr? oljef?retaka kopla til n?ringar fr? SN 2007 fortel kor sluttforbruket av petroleumsprodukta har funne sted.

      I mange tilfelle er ikkje denne koplinga mellom organisasjonsnummer og n?ring mogleg; der det er oppgitt ugyldig organisasjonsnummer som ikkje gir treff i VOF og der organisasjonsnummer ikkje er oppgitt. For desse kan ein nytte namn p? faktura for ? finne gyldig organisasjonsnummer og dermed f? kopla p? n?ring via VOF. Ein anna moglegheit er ? nytte kj?pegruppe for ? identifisere sluttbruken av petroleumsprodukt i desse tilfella. Dette er ein identifikasjon som blir nytta i m?nadleg sal av petroleumsprodukt og som er kjent for oljef?retakta. Problemet med ? nytte kj?pegrupper er at den gir mindre detaljert inndeling av sluttbruken av petroleumsprodukt enn det SN 2007 gjer.

      Sal henta fr? statistikk for utenrikshandel er registrert med organisasjonsnummer og kan n?ringsplasserast via VOF og SN 2007. For ? unng? dobbeltrapportering av tal blir f?retak som rapporterarar direkte til SSB tatt ut fr? tal henta fr? utanrikshandel.

      Ulogiske samanhengar og data med ufullstendig data blir flagga og gjennomg?tt. Dette kan vere feil som usannsynleg n?ringsplassering av eit organisasjonsnummer eller at det har plassert sal av petroleumsprodukt i ei n?ring der forbruk ikkje er sannsynleg. For nokre endringar er det lagt inn reglar i SAS EG som retter opp desse automatisk. Andre endringar blir retta manuelt.

      I ein del tilfelle viser det seg at opplysningane for kj?pegrupper gir eit betre bilete for sluttbruk av petroleumsprodukt enn det koplinga til VOF og SN2007 gjer. Statistikken for ?rleg sal av petroleumsprodukt nytter dermed ein kombinasjon av kj?pegruppeinndeling oppgitt av oljef?retaka og n?ringsinndeling fr? SN 2007 via kopling fr? VOF for ? beskrive sluttforbruk av petroleumsprodukt i Noreg.

      I mange tilfelle opplyser oljef?retaka at de sel petroleumsprodukt til kundar som er vidareforhandlarar. N?ringa ?vidareforhandlarar? fortel lite om kor sluttbruken av petroleumsprodukta finn stad. Desse kundane sel petroleumsprodukt vidare utan at SSB har nokon informasjon om sluttbrukar av desse produkta. Det er derfor blitt utarbeidd fordelingsn?kkel for vidare fordeling av dette salet, bortsett fr? sal til bensinstasjonar. Sal til bensinstasjonar blir plassert i eiga n?ring. Fordelingsn?kkelen for sal til vidareforhandlarar utanom bensinstasjonar byggjer p? korleis salet har fordelt seg utanom vidareforhandlarar.

      Ulike petroleumsprodukt kan ha same eigenskapar og kan nyttast om kvarandre. Viss ein storforbrukar av eit petroleumsprodukt vel ? bytta over til eit anna produkt, kan dette gi eit synleg skifte i statistikken, ved at salet av eit produkt kan bli betydeleg redusert eller auka fr? eit ?r til neste ?r.

      Eit anna tilfelle der ein kan sj? endringar i statistikken er viss ein stor verksemd har endra n?ring. Viss ein verksemd forbrukar store mengder av eit visst produkt og skifter n?ring, kan forbruket forskuva seg synleg fr? ei n?ring til ei anna.

      2. M?nadleg statistikk

      For denne statistikken blir det henta inn opplysningar for:

      • Organisasjonsnummer til oljef?retaket
      • Produktnummer
      • Kj?pegruppenummer
      • Fylkesnummer
      • M?nad
      • ?rstal
      • Sum selt i liter

      Det blir ogs? henta inn eigne tal fr? utanrikshandel, som er mindre detaljerte. Dei er ikkje inndelt p? selskap, fylke eller kj?pegruppe, men p? selte liter per petroleumsprodukt.

      Oljef?retaka sender tal til SSB med frist den 6. arbeidsdagen etter referansem?naden. Data kjem som excelfilar og blir lasta inn i en Oracle database. Det blir gjort fortl?pande revisjonar p? m?nadlege data. Revisjonar blir gjort n?r oljef?retaka sender inn nye data. Det kan bli gjort revisjonar p? oppfordring fr? oljef?retaka som har funne feil i sine tal, eller ved at SSB gir uttrykk for at det m? ha funne stad feilrapporteringar.

      Ikkje relevant

      Statistikklovas §7 inneber at opplysningar ikkje skal offentliggjeras slik at dei kan f?res tilbake til oppg?vegivar. Tal er konfidensielle om det er f?rre enn tre verksemder. Konfidensielle tal blir prikka og gjort utilgjengelege i publiseringa og statistikkbanken.

      Statistikken for ?rleg sal av petroleumsprodukt blei publisert f?rste gang i 2013. Det blei da innhenta data for fire ?rgangar, 2009, 2010, 2011 og 2012 for ? ha eit samanlikningsgrunnlag. I dei vidare ?rgangane er variablane dei same og det kan samanliknast tal for produkt, n?ring og fylke for alle ?rgangar. For m?nadleg statistikk har SSB data fr? 1995.

      Det finst tal for sal av petroleumsprodukt tilbake til 1952. Desse har ikkje dei same variablane som er i m?nadleg eller ?rleg statistikk i dag og kan vere vanskelege ? samanlikna.

      Tala fr? ?rleg statistikk kan samanliknast med m?nadlege tal for variablane produkt og fylke. N?ringsinndelinga skil seg i dei to statistikkane og kan derfor vere vanskeleg ? samanlikna. Dei rapporterande oljef?retaka kan ha gjort revisjonar i tala sine fr? dei rapporterte m?nadlege til dei rapporterte ?rlege tal og dette kan vere ei kjelde til ulike tal over produkt og fylke ogs?.

      I den f?rste publiseringa av ?rlege tal for sal av petroleumsprodukt (april 2013) var det nytta kj?pegrupper for ? plassere sluttbruken av petroleumsprodukt. Fr? publiseringa 31. mars 2014 blei det nytta n?ringsinndelingar for ? bestemme sluttbruken. Tidlegare innsamla data blei da konvertert til n?ringsinndeling for ? f? samanliknbar tidsserie.

      Inndelinga av petroleumsprodukta er endra i 2014-publiseringa og her har ogs? tidlegare ?rgangar blitt konvertert til same inndeling 2014.

      Det kan oppst? skilnader mellom m?nadlige og ?rlege tal som f?lgje av ulik avrunding. M?nadlege tal blir publisert i millionar liter, mens ?rlege tal blir publisert i 1 000 litar.

      For m?nadleg statistikk: Fr? januar 2014 blei produkta LPG, NGL og sm?rjemiddel tatt ut av statistikken. Dette blei gjort i samr?d med Drivkraft Norge og dei rapporterande oljef?retaka. Produkta er framleis ein del av den ?rlege statistikken og detta dekker behova til brukarane . LPG nytta som r?stoff i industrien er ikkje med i statistikken.

      Fram til og med desember 2016, utrekning av gjennomsnittsprisar var basert p? prosentvis framskrivning av konsumpris indeksen (KPI) kvar m?nad. Referansem?nad var oktober 2010. Fr? januar 2017 er prisane baserte p? gjennomsnittlege utsalsprisar.

      Resultata fr? ei statistisk unders?kning vil som regel innehalde visse innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppst?r ved at oppg?vegivar p? grunn av glemsel, misforst?ing og liknande gir feil opplysningar. Bearbeidingsfeil er for eksempel feil som oppst?r ved overf?ring av opplysningar fr? datafiler til databaser eller feilvurderingar ved revisjon av utvalet.

      Trass i at det har blitt gjennomf?rt ei rekke kontrollar i utvalet, s? kan det likevel skje feil i datagrunnlaget, for eksempel feil som ikkje har vore mogleg ? fange opp med dei kontrollrutinane som blei nytta, eller feil som kjem av feilvurderingar fr? saksbehandlar i SSB.

      Oljef?retaka blir bedne om ? sende inn data for kvart enkelt sal av petroleumsprodukt p? verksemdas organisasjonsnummer for den ?rlege statistikken. Dette blir ikkje alltid tatt til f?lgje. Eit f?retak kan ha fleire verksemder og desse verksemdene kan drive innanfor ulike n?ringar. N?r eit sal blir registrert med organisasjonsnummeret til f?retak og ikkje verksemd, kan viktig informasjon om n?ringsfordeling g? tapt.

      Ei anna kjelde til uviss n?ringsplassering er ei verksemd som driv innafor fleire n?ringar. Eit busselskap kan til d?mes b?de drive med busstrafikk og ferjetrafikk. Dette er to ulike n?ringar, men p? grunn av at verksemda har eit organisasjonsnummer blir den berre kopla opp mot ei n?ring i VOF og vidare ein n?ring i SN2007.

      I dei tilfella der sal til vidareforhandlarar har blitt fordelt ved hjelp av fordelingsn?kkel er det knytt uvisse til sluttbruk av petroleumsprodukt. Fordelingsn?kkelen bygger p? korleis salet har fordelt seg der salet ikkje er til vidareforhandlarar. Det er usikkert om oljef?retaka leverer til same kundar som vidareforhandlarar og at plassering av n?ring dermed blir korrekt.

      For m?nadleg statistikk plasserer oljef?retaka salet i kj?pegruppar som fortel kor sluttbruken av petroleumsprodukta finn stad. Dei ulike oljef?retaka kan tolka dei ulike kj?pegruppene forskjellig og dette kan f? utslag for statistikken.

      Statistikken for sal av petroleumspodukt viser oljef?retakas sal og netto direkte import i Noreg. Desse tala tar ikkje omsyn til lager og eventuelle lagerendringar. Viss ei bedrift eller enkeltpersonar kj?per petroleumsprodukt som ikkje blei nytta, men lagra, blir dette rekna som forbruk i statistikken.

      Ved publisering av ?rsstatistikken 14. april 2021 vart tala for sal av marine gassoljer og autodiesel retta for perioden 2012 til 2019. SSB hadde tidligere innhenta for l?ge salstal for desse produkta i denne perioden. Ved publisering av m?nadstala (som reknast som forel?pige) vart det retta tilbake til og med 2020. Rettinga medf?rer at m?nadstal fra og med 2020 for marine gassoljer og autodiesel (samt totaltalet) ikkje er samanliknbare med periodar f?r 2020.

      Kontakt

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看