118922
118922
forskning
2012-11-14T07:00:00.000Z
no

SSBs beregninger av FrPs forslag til statsbudsjett for 2013

Publisert:

SSB har gjort beregninger av virkninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2013 i forhold til Regjeringens forslag. If?lge disse inneb?rer forslaget en budsjettsvekkelse p? 13 milliarder kroner. Konsumet i husholdningene stimuleres av lavere skatter og avgifter og BNP Fastlands-Norge ?ker med 0,3 prosent i 2013, mens virkningene i arbeidsmarkedet er ubetydelige.

Siden 1990-tallet har SSB, etter avtale med Stortingets finanskomité og Finansdepartementet, p?tatt seg ? utf?re makro?konomiske beregninger for partiene p? Stortinget av deres alternative statsbudsjett. SSB gir ingen anbefalinger om den politikken som er foresl?tt av partiene. Beregningene tar for seg virkningene p? ?konomien av endringer i offentlig beskatning og ressursbruk. Dette inneb?rer ingen bekreftelse p? at det partiet ?nsker ? oppn? knyttet til produksjon av velferdstjenester er mulig ? oppn? gjennom budsjettforslaget. Beregningen av partiets alternative statsbudsjett er utf?rt med den makro?konomiske modellen MODAG. Til tross for at modellen er stor, er det mekanismer i ?konomien som kan ha relevans i makro?konomiske analyser som per i dag ikke er bygd inn i modellen. Det kan dermed v?re elementer i ulike budsjettforslag modellen ikke gir noen gode svar p?. Beregningene viser modellens anslag for virkningene p? ?konomien av det alternative budsjettopplegget for budsjett?ret, samt at endringene forlenges ytterligere to ?r, slik at beregningene omfatter i alt tre ?r. Det er p? sin plass ? minne om at det alltid vil v?re usikkerhet knyttet til slike beregningsresultater. Eventuelle langsiktige effekter av den politikkomleggingen som budsjettforslaget inneb?rer, herunder konsekvenser for offentlige finanser av endringer i budsjettbalansen, er ikke analysert eller vurdert.

Den analyserte delen av budsjettforslaget inneb?rer endringer b?de i budsjettets inntekts- og utgiftsside, og noen av dem er store. Betydelig lettelser i skatter, avgifter og oppjustering av enkelte overf?ringer til private samt ?kte offentlige investeringer, finansieres i noen grad av reduksjoner i driftsutgiftene i statsforvaltningen (i hovedsak en forutsatt reduksjon i offentlige driftskostnader knyttet til innkj?p), i overf?ringene til jordbruket og i bistandsbudsjettet. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet ?ker if?lge beregningene likevel med ca. 13 milliarder kroner i 2013.

I det alternative budsjettforslaget ?kes samlet offentlig ettersp?rsel noe. Reduksjonen i skatter og avgifter f?rer til en markert ?kning i husholdningenes disponible realinntekt. Inntekts?kningen sl?r ut i ?kt konsum, men i 2013 i enda st?rre grad i ?kt sparing. Om lag 36 prosent av ettersp?rsels?kningen sl?r ut i ?kt import i 2013, mens resten dekkes av norsk produksjon og BNP Fastlands-Norge ?ker med 0,3 prosent i 2013. Virkningen p? sysselsetting og arbeidskraftstilbudet er liten og f?lgelig er ledighetsraten tiln?rmet uendret. M?lt med BNP kan man si at presset i ?konomien ?ker litt.?? ?

If?lge renterelasjonen i den makro?konomiske modellen MODAG, som er basert p? historiske erfaringer, blir pengemarkedsrenta i 2013?0,1 prosentpoeng lavere med det alternative budsjettet. P? bakgrunn av at Norges Bank tidligere har uttalt at en klar ?kning i oljepengebruken vil f?re til rente?kning kan dette resultatet virke lite rimelig. Hvis andre sammenhenger i modellen holder, er det grunn til ? tro at rentereaksjonen uansett vil v?re beskjeden.

Kontakt