G? til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

Statistikken skal belyse utviklingen i sykefrav?ret totalt sett og fordelt p? n?ring, sektor og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte. Dette skal blant annet danne grunnlag for ? utvikle og evaluere tiltak mot sykefrav?r.

Viktige brukere av statistikken er myndighetene, partene i arbeidslivet, den enkelte virksomhet og forskere. Statistikken er sentral i evalueringen av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Videre gir statistikken mulighet for:

  • arbeidsgiver og bevilgende myndigheter til ? foreta p?litelige utgiftsanslag
  • partene i arbeidslivet til ? vurdere effekten av ulike tiltak som settes i verk for ? redusere sykefrav?ret
  • ? identifisere risikogrupper for ? kunne sette i verk forebyggende tiltak
  • sammenligning over tid som grunnlag for forskning p? omr?det

Dere har plikt til ? svare innen fristen

Statistikken er s? viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt ? delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket f? tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til h?yre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

SSB henter inn informasjon om antall leverte egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk. Tallene skal fordeles p? kj?nn.

Egenmeldt sykefrav?r baserer seg p? kvartalsvise unders?kelser, og statistikken produseres i samarbeid med NAVs sykemeldingsregister over legemeldt sykefrav?r.

Antall personer med egenmeldt sykefrav?r: F?r opp det samlede antall personer som har hatt ett eller flere egenmeldte sykefrav?r i l?pet av kvartalet. Personer med flere egenmeldte sykefrav?r i kvartalet telles bare én gang.

Antall egenmeldinger: F?r opp totalt antall egenmeldinger i kvartalet. En egenmelding defineres som én eller flere sammenhengende kalenderdager med sykdom. Hvis en ansatt benytter flere egenmeldinger i kvartalet, f?res alle egenmeldingene opp. For deltidsarbeidende som ikke jobber daglig, skal et egenmeldt sykefrav?r regnes som én sammenhengende egenmelding fra den f?rste sykefrav?rsdagen til vedkommende er tilbake p? jobb igjen.

Antall egenmeldte sykefrav?rsdager: F?r opp samlet antall sykefrav?rsdager som alle egenmeldinger utgj?r i kvartalet. Kun normalarbeidsdager regnes som sykefrav?rsdager. Det vil si at generelle fridager og helgedager i sykefrav?rsperioden holdes utenfor. For deltidsansatte skal dager man ikke forventes ? skulle arbeide holdes utenfor, se eksempler nedenfor. Frav?r under en halv dag telles ikke med.

Antall dagsverk med egenmeldte sykefrav?r: F?r opp samlet antall dagsverk som er tapt p? grunn av egenmeldt sykefrav?r. For deltidsansatte som jobber reduserte dager skal dagsverk med sykefrav?r beregnes ved ? ta utgangspunkt i antall sykefrav?rsdager og korrigere for stillingsandel (hvis stillingsandelen varierer for enkelte ansatte, kan det brukes et anslag for gjennomsnittlig stillingsandel). For deltidsansatte som jobber noen dager i uka, skal dagsverk med sykefrav?r kun beregnes ut fra dagene man skulle v?rt p? jobb (se eksempler p? beregning av dager og dagsverk).

Eksempler p? beregning av dager og dagsverk med sykefrav?r:

  • En arbeidstaker i en IA-virksomhet jobber 100 prosent stilling (med normal arbeidsuke), og er syk fra og med fredag til og med mandag: Det skal f?res 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk i skjemaet.
  • En arbeidstaker jobber 50 prosent stilling fastsatt til 3 hele dager den ene uken og 2 hele dager den andre uken. En uke er arbeidstakeren syk fra og med mandag til og med onsdag, uka han skulle ha jobbet mandag, onsdag og fredag.

Dette gir f?lgende antall dager og dagsverk med sykefrav?r:

  • 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk

En arbeidstaker som jobber 4 timer daglig, er syk i tre dager. Dette gir f?lgende dager og dagsverk med sykefrav?r (vi antar her at det er 7,5 timer i en normal hel arbeidsdag):

  • Dager: 3*1 = 3 dager. Dagsverk: 3 * 4/7,5 = 1,6 dagsverk.

 

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare unders?kelsen selv om det ikke har v?rt aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, n?ring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, m? dere registrere dette i Samordnet registermelding. N?rmere informasjon finner dere p? www.brreg.no

Det varierer hvor lenge en virksomhet er med i unders?kelsen. Store virksomheter (basert p? antall ansatte rapportert inn via a-meldingen) m? alltid svare p? unders?kelsen. Mellomstore virksomheter blir rullert etter fire ?r, mens de minste virksomhetene ikke er med i utvalget. Hva som regnes som mellomstore og store virksomheter, varierer fra n?ring til n?ring. Definisjonen for sm? virksomheter: Virksomheter som har fire eller f?rre ansatte ved trekketidspunktet. 

Plikten til ? gi og retten til ? hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til ? ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til ? tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til ? klage p? et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere p? www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte sp?rsm?lene om unders?kelsen. Finner du ikke svar p? det du lurer p?, kan du kontakte oss p? chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

P? en del sentrale statistikkomr?der kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapport?rene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne unders?kelsen er et slikt sentralt statistikkomr?de. Vi gir ikke ?konomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foreg?r elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapport?rene) f?r tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine ?vrige rapporteringsplikter.
Dette skjemaet finner du  i innboksen til virksomheten (underenheten). For ? se virksomheter (underenheter), klikk p? ?underenheter?. Merk at du m? ha f?tt tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til ? besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.
For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger".

For at statistikken skal bli s? god og n?yaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til ? delta m? svare, da alle typer frafall reduserer n?yaktigheten og dermed kvaliteten p? statistikken.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til foretaket vi ikke har mottatt opplysninger fra innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen ny svarfrist. De som fortsatt ikke har svart innen ny svarfrist, vil f? saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving og eventuelt tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke ? fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. N?r dere skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gj?r at dere kan g? ut og inn av skjema hvis dere for eksempel trenger ? lete opp opplysninger. Husk ? skifte til neste side f?r dere g?r ut av skjemaet.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk f? vedtak om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For s?rskilte ?rsaker til at dere trenger utsettelse, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.