G? til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

Form?let med unders?kelsen er ? f?lge utviklingen p? arbeidsmarkedet og i ?konomien generelt. Statistikken skal si noe om ettersp?rselen etter arbeidskraft totalt sett og fordelt etter n?ring. Offentlige virksomheter, n?ringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for ? forst? utviklingen i arbeidsmarkedet.

Unders?kelsen gjennomf?res i alle EU-land, og Norge plikter etter E?S-avtalen ? f?lge opp dette. Statistikken skal ogs? kunne v?re sammenlignbar med tilsvarende statistikk i andre europeiske land. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og avgrensing av ledige stillinger som ligger i de internasjonale kravene.

Dere har plikt til ? svare innen fristen

Statistikken er s? viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt ? delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne f? tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til h?yre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Det er viktig at dere fyller ut og sender inn skjemaet selv om dere ikke har hatt noen ledige stillinger.

Dere skal bare svare p? ett sp?rsm?l – hvor mange ledige stillinger virksomheten har p? et gitt tidspunkt. All rapportering skal skje p? virksomhetsniv?, ikke p? foretaksniv?.

En ledig stilling er en betalt stiling som er utlyst, formelt eller uformelt, slik at eksterne kan s?ke p? den.

Oppgi b?de heltids- og deltidsstillinger. En deltidsstilling skal telle som én stilling.

Ta med

  • stillinger som er annonsert i aviser, p? Internett, p? oppslagstavler o.l.
  • stillinger som er formidlet via bekjente eller uformelle nettverk
  • stillinger som er registrert hos NAV eller rekrutteringsfirmaer
  • ledige internships og/eller praktikantstillinger
  • stillinger hvor s?knadsfristen er utl?pt, men hvor stillingene ikke er besatt enn?
  • b?de nyopprettede stillinger og stillinger som er utlyst for ? erstatte en person som skal ut i permisjon eller slutte

Ikke ta med

  • stillinger som bare er utlyst internt i selskapet eller organisasjonen
  • stillinger som bare skal dekkes av et vikarbyr?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget best?r av omtrent 8 000 virksomheter som er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, n?ring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, m? dere registrere dette i Samordnet registermelding. N?rmere informasjon finner dere p? www.brreg.no

Det varierer hvor lenge et foretak har opplysningsplikt. Virksomheter med mange ansatte m? alltid svare p? unders?kelsen. Det er basert p? antall ansatte rapportert inn via A-meldingen. Mellomstore virksomheter blir tatt ut etter to ?r, mens de minste virksomhetene ikke er med i utvalget. Hva vi regner som mellomstore og store virksomheter, varierer fra n?ring til n?ring. Virksomheter som har fire eller f?rre ansatte ved trekketidspunktet regner vi som sm? virksomheter. 

Plikten til ? gi og retten til ? hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til ? ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til ? tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til ? klage p? et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere p? www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte sp?rsm?lene om unders?kelsen. Finner du ikke svar p? det du lurer p?, kan du kontakte oss p? chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

P? en del sentrale statistikkomr?der kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapport?rene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne unders?kelsen er et slikt sentralt statistikkomr?de. Vi gir ikke ?konomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foreg?r elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapport?rene) f?r tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine ?vrige rapporteringsplikter.
Dette skjemaet finner du  i innboksen til virksomheten (underenheten). For ? se virksomheter (underenheter), klikk p? ?underenheter?. Merk at du m? ha f?tt tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til ? besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.
For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger".

For at statistikken skal bli s? god og n?yaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til ? delta m? svare, da alle typer frafall reduserer n?yaktigheten og dermed kvaliteten p? statistikken.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til foretaket vi ikke har mottatt opplysninger fra innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen ny svarfrist. De som fortsatt ikke har svart innen ny svarfrist, vil f? saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving og eventuelt tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke ? fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. N?r dere skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gj?r at dere kan g? ut og inn av skjema hvis dere for eksempel trenger ? lete opp opplysninger. Husk ? skifte til neste side f?r dere g?r ut av skjemaet.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk f? vedtak om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For s?rskilte ?rsaker til at dere trenger utsettelse, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.