454328
454328
innrapportering
2021-05-20T15:22:00.000Z
no

P?g?r

Unders?kelse om oppl?ring i foretak

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere f?tt vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyr? (SSB) om den offisielle unders?kelsen Oppl?ring i foretak?

Her f?r dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere m? svare p? unders?kelsen.

Hva skal dere rapportere?

Dere skal gi opplysninger om foretakets oppl?ringsstrategi, kostnader og finansiering av oppl?ringen, oppl?ringens omfang og intensitet og innhold i kalender?ret 2020. Dere skal rapportere for hele foretaket samlet. Det vil si at dere skal rapportere for alle virksomhetene i foretaket i samme skjema.

De f?rste sp?rsm?lene dreier seg om foretakets n?v?rende og fremtidige kompetansebehov og hvilke strategier og virkemidler foretaket har for ? dekke disse behovene. Deretter kommer sp?rsm?l om antall ansatte, utf?rte timeverk og l?nnskostnader. Hoveddelen som dreier seg om foretakets oppl?ringsaktiviteter, kommer til slutt.

Dersom dere ikke har eksakte tall, kan dere ansl? verdiene i enkelte sp?rsm?l. Alle utfylte skjemaer er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 7.

Fristen for ? rapportere er 14. juni 2021.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal bruke denne innrapporteringskanalen: https://svar.ssb.no/cvts2021

N?r skjemaet er ferdig utfylt og sendt inn, f?r dere en kvittering som viser at opplysningene er sendt.

Dere kan laste ned en oversikt over alle sp?rsm?lene (pdf) p? forh?nd. Dere kan ikke sende inn denne oversikten til SSB, men bruke den som en veiledning n?r dere fyller ut webskjemaet. Merk at enkelte f?lgesp?rsm?l forsvinner automatisk fra webskjemaet ut fra hva dere svarer.

Svarene deres er viktige

Form?let med unders?kelsen er ? samle inn informasjon om oppl?ring som foretak tilbyr sine ansatte. En kontinuerlig etter- og videreutdanning av arbeidstakerne er ofte n?dvendig for at et foretak skal v?re konkurransedyktig, for ? sikre eksisterende arbeidsplasser og p? sikt skape ny virksomhet.

Kartleggingen skal gi innsikt i omfanget av oppl?ringen slik at foretaket selv, partene i arbeidslivet, norske myndigheter og EU kan ta beslutninger basert p? fakta. Unders?kelsen er en viktig komponent i det europeiske statistiske informasjonssystemet for livslang l?ring. Publisering av nasjonale tall er forventet i l?pet av 2022.

Hvem skal rapportere?

Utvalget best?r av foretak fra de fleste n?ringer i privat sektor og utvalgte deler av offentlig sektor. Foretakene skal ha minst ti ansatte per 31. desember 2020. Utvalget er trukket p? bakgrunn av n?ring og antall ansatte for ? sikre god dekning i de ulike kategoriene.

Dere skal svare p? unders?kelsen selv om det ikke har v?rt aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, n?ring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, m? dere registrere dette i Samordnet registermelding. N?rmere informasjon finner dere p? www.brreg.no.

Dere har plikt til ? svare innen fristen

Statistikken er s? viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt ? delta.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til ? gi og retten til ? hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Disse lovene finner dere p? www.lovdata.no

Kontakt

Lover og regler