G? til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger som danner grunnlag for ? lage statistikk som beskriver ?konomisk aktivitet i ulike n?ringer.

Opplysningene som samles inn, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten). For foretak som har flere virksomheter, skal opplysningene ogs? fordeles p? de enkelte virksomhetene (underenhetene) for ? si noe om utviklingen i det norske n?ringslivet b?de p? geografisk niv? og etter n?ring.

Viktige brukere av statistikken er planleggere, akt?rer i n?ringslivet og interesseorganisasjoner. Ogs? i den politiske debatten og i den ?konomiske politikken er den av stor betydning. Ikke minst er statistikken en viktig del av datagrunnlaget i nasjonalregnskapet.

Statistikken utarbeides i tr?d med E?S-avtalen. Der sammenlignes statistikken med tilsvarende statistikk for hele E?S-omr?det.

Dere har plikt til ? svare innen fristen

Statistikken er s? viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt ? delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket f? tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til h?yre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Rapporteringen gjelder i hovedsak sp?rsm?l knyttet til omsetning, kostnader og investeringer. For ? kunne beskrive strukturen og utviklingen p? geografisk niv? og etter n?ring trenger vi tall p? sentrale regnskapsst?rrelser fordelt p? den enkelte virksomhet/bedrift.

Vi trenger ogs? opplysninger om utgifter til blant annet:

  • datautstyr
  • programvare
  • vikarer
  • handelsvarer

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare unders?kelsen selv om det ikke har v?rt aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, n?ring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, m? dere registrere dette i Samordnet registermelding. N?rmere informasjon finner dere p? www.brreg.no

Kun foretak som er valgt ut til ? svare p? unders?kelsen er ilagt opplysningsplikt. Utvalget til unders?kelsen trekkes hvert ?r. St?rre enheter kan regne med ? bli trukket ut hvert ?r

Plikten til ? gi og retten til ? hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til ? ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til ? tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til ? klage p? et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere p? www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte sp?rsm?lene om unders?kelsen. Finner du ikke svar p? det du lurer p?, kan du kontakte oss p? chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

P? en del sentrale statistikkomr?der kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapport?rene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne unders?kelsen er et slikt sentralt statistikkomr?de. Vi gir ikke ?konomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foreg?r elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapport?rene) f?r tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine ?vrige rapporteringsplikter.
Dette skjemaet finner du  i innboksen til virksomheten (underenheten). For ? se virksomheter (underenheter), klikk p? ?underenheter?. Merk at du m? ha f?tt tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til ? besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.
For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger".

For at statistikken skal bli s? god og n?yaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til ? delta m? svare, da alle typer frafall reduserer n?yaktigheten og dermed kvaliteten p? statistikken.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til foretaket vi ikke har mottatt opplysninger fra innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen ny svarfrist. De som fortsatt ikke har svart innen ny svarfrist, vil f? saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving og eventuelt tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke ? fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. N?r dere skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gj?r at dere kan g? ut og inn av skjema hvis dere for eksempel trenger ? lete opp opplysninger. Husk ? skifte til neste side f?r dere g?r ut av skjemaet.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk f? vedtak om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For s?rskilte ?rsaker til at dere trenger utsettelse, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst p? denne siden.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.

N?r skjemaet er sendt inn, vil dere f? et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i ?arkiv? i Altinn.