Konjunkturtendensene

      Oppdatert: 3. september 2021

      Neste oppdatering: 3. desember 2021

      Fremskrevet ?rlig endring i BNP for fastlands-Norge
      Fremskrevet ?rlig endring i BNP for fastlands-Norge
      2020 - 2021
      3,6
      %

      Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

      Makro?konomiske hovedst?rrelser. Regnskap og prognoser
      Makro?konomiske hovedst?rrelser. Regnskap og prognoser1
      201220132014201520162017201820192020Prognoser
      2021202220232024
      Real?konomi
      Konsum i husholdninger mv3,52,82,12,71,12,21,61,4-6,94,17,84,03,5
      Konsum i offentlig forvaltning1,51,02,72,42,31,90,51,91,73,21,51,21,6
      Bruttoinvestering i fast realkapital7,56,3-0,3-4,03,92,62,24,8-3,81,21,63,32,9
      Utvinning og r?rtransport14,619,0-1,8-12,2-16,0-5,40,712,6-4,1-2,0-8,010,05,0
      Bruttoinvestering Fastlands-Norge7,42,90,4-0,29,06,81,54,0-4,11,83,52,02,4
      N?ringer10,5-3,2-0,7-2,812,69,23,15,6-6,11,63,42,42,9
      Bolig10,95,3-1,43,26,67,3-6,5-1,7-4,06,05,52,31,6
      Offentlig forvaltning-1,811,84,50,26,42,68,17,2-1,0-1,61,81,02,5
      Ettersp?rsel fra Fastlands-Norge2 3,72,31,92,03,13,11,32,1-3,93,35,02,82,7
      Eksport1,7-1,83,44,31,11,7-1,20,5-0,52,87,14,22,6
      Eksport av tradisjonelle varer-0,21,33,16,9-8,61,71,54,6-2,26,42,32,92,6
      Eksport av r?olje og naturgass0,5-5,52,72,14,95,1-5,0-4,310,10,36,34,31,7
      Import2,95,02,01,92,71,91,44,7-11,92,58,55,04,3
      Import av tradisjonelle varer2,21,81,92,8-0,23,82,95,7-2,66,02,62,42,9
      Bruttonasjonalprodukt2,71,02,02,01,12,31,10,9-0,83,04,12,82,2
      BNP Fastlands-Norge3,72,32,21,40,92,02,22,3-2,53,63,82,62,3
      BNP Industri og bergverk2,03,32,8-4,6-4,20,01,72,7-2,63,44,92,31,3
      Arbeidsmarked
      Utf?rte timeverk i Fastlands-Norge1,70,41,40,70,60,31,61,8-2,12,02,30,21,4
      Sysselsatte personer2,01,11,00,50,31,21,61,6-1,30,71,40,81,1
      Arbeidsstyrke1,51,20,71,50,2-0,21,41,00,41,50,60,90,9
      Yrkesandel (niv?)71,471,270,771,070,469,770,270,570,471,772,072,372,6
      Arbeidsledighetsrate (niv?)3,33,83,64,54,74,23,83,74,64,74,44,23,9
      Priser og l?nninger
      ?rsl?nn4,03,93,12,81,72,32,83,53,13,13,13,23,6
      Konsumprisindeksen (KPI)0,82,12,02,13,61,82,72,21,33,31,91,52,1
      KPI-JAE3 1,21,62,42,73,01,41,62,23,01,92,21,92,0
      Eksportpris tradisjonelle varer-1,92,73,42,04,05,26,20,7-3,410,32,41,51,2
      Importpris tradisjonelle varer0,31,44,34,61,73,54,62,54,22,51,00,81,4
      Boligpris6,84,02,76,17,05,01,42,53,99,74,41,61,7
      Inntekter, renter og valuta
      Husholdningenes disponible realinntekt4,44,02,35,4-1,62,01,02,32,52,22,22,52,4
      Husholdningenes sparerate (niv?)6,97,27,79,86,96,65,97,615,413,58,98,17,4
      Pengemarkedsrente (niv?)2,21,81,71,31,10,91,11,60,70,51,21,72,0
      Utl?nsrente, rammel?n (niv?)4 3,94,03,93,22,62,62,73,02,62,12,53,13,4
      Realrente etter skatt (niv?)2,10,70,80,1-1,60,1-0,70,20,7-1,70,10,90,6
      Importveid kronekurs (44 land)5 -1,22,25,310,51,8-0,80,12,96,7-5,00,40,00,0
      NOK per euro (niv?)7,477,818,358,959,299,339,609,8510,7210,2310,2410,2410,24
      Utenriks?konomi
      Driftsbalansen (milliarder kr)6 37431734125013818028310267405468477417
      Driftsbalansen i prosent av BNP12,610,310,88,04,55,58,02,82,010,411,110,89,1
      Utlandet
      Eksportmarkedsindikator1,11,84,85,43,95,64,03,0-8,48,59,25,34,6
      Konsumpris euro-omr?det2,51,40,40,20,21,51,81,20,32,21,71,92,0
      Pengemarkedsrente, euro (niv?)0,60,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,6-0,5-0,30,0
      R?oljepris i dollar (niv?)7 11210910053455572644369696562
      R?oljepris i kroner (niv?)7 650639627431379452583564407590597563536
      1Prosentvis endring fra ?ret f?r der ikke annet framg?r.
      2Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
      3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
      4Gjennomsnitt for ?ret. Utl?nsrente, rammel?n med pant i bolig.
      5Positivt fortegn inneb?rer depresiering.
      6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
      7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
      Standardtegn i tabeller

      Om statistikken

      Prognoser er et viktig planleggingsverkt?y for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB ? lage makro?konomiske prognoser.

      Prognoser

      Prognoser er et viktig planleggingsverkt?y for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB ? lage makro?konomiske prognoser.

      Framskriving

      Betegnelsene framskriving brukes om enhver framoverskuende beregning, ogs? om en usannsynlig utvikling, mens en prognose er en beregning av den framtidige utviklingen som oppfattes mest sannsynlig p? det tidspunktet prognosen blir laget.

      Begrepene som brukes i Konjunkturtendensene er for det meste basert p? begreper fra nasjonalregnskapet, se http://www.edu-zuoyi.com/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/begreper-i-nasjonalregnskapet

      Ikke relevant

      Navn: Konjunkturtendensene

      Emne: Nasjonalregnskap og konjunkturer

      3. desember 2021

      Gruppe for makro?konomi

      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant

      Det er en del av SSBs oppdrag ? lage prognoser som er gratis tilgjengelig for allmenheten, og i Retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten i SSB fra Finansdepartementet fremg?r det at prognosearbeidet og konjunkturoverv?kingen er viktige leveranser fra SSB, se ogs? artikkelen Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk ?konomi?

      SSB har publisert makro?konomiske prognoser i mer enn 30 ?r. I Konjunkturtendensene beskrives den ?konomiske situasjonen i Norge og utlandet og det gis anslag for ?konomiske hovedst?rrelser for innev?rende og tre p?f?lgende ?r.

      Prognosene utarbeides i hovedsak av forskere i forskningsavdelingen. Det legges stor vekt p? ? v?re ?pen om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prognosene. Prognosene utarbeides ved hjelp av den empiriske makro?konomiske modellen Kvarts. Den ivaretar regnskapsmessige forhold og ?konomisk atferd, og blir l?pende oppdatert med nye data. Ved ? bruke en slik makro?konomisk modell sikrer man at prognosene for de mange variablene er konsistente med hverandre og med ?konomisk teori. Som en del av Konjunkturtendensene utf?res ofte sensitivitetsanalyser som beskriver hvordan endrete forutsetninger p?virker prognosene. Prognosevirksomheten bidrar dermed ogs? til ? kaste lys over ?konomiens virkem?te.

      Prognoser er et viktig planleggingsverkt?y (se ogs? faktaboks). En husholdning vil i sine valg ofte skjele til forventninger om utviklingen i makro?konomiske forhold som renter, l?nninger, boligpriser og arbeidsledigheten. For eksempel er det relevant ? beregne hvor stor rentebelastningen sannsynligvis vil bli for en husholdning som vurderer ? kj?pe seg en bolig.

      Bedrifter vil i tillegg til den generelle makro?konomiske utviklingen v?re opptatt av pris- og kostnadsutviklingen og ettersp?rselen. Bildet bedriftene har av markedssituasjonen er styrende for vurderingen av om de skal ansette flere arbeidere eller investere i nytt produksjonsutstyr.

      Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner er opptatt av hvor h?y prisveksten vil bli og hvordan arbeidsledigheten ser ut til ? utvikle seg n?r de forhandler om l?nn.

      Den l?pende konjunkturoverv?kingen er n?dvendig for at ogs? andre deler av SSBs samfunnsoppdrag blir ivaretatt. Regjeringen bruker Kvarts blant annet i arbeidet med Nasjonalbudsjettet, og Finansdepartementet f?r oversendt oppdatert modell og prognoser etter hver publisering av Konjunkturtendensene. Finansdepartementet utvikler s? sine egne prognoser for norsk ?konomi.

      Siden 1990-tallet har SSB, etter avtale med Stortingets finanskomité og Finansdepartementet, p?tatt seg ? utf?re makro?konomiske beregninger for partiene p? Stortinget av deres alternative statsbudsjett, se for eksempel SSBs beregninger av Frps forslag til statsbudsjett for 2013.

      SSB bist?r ogs? det Tekniske Beregningsutvalget for inntektsoppgj?rene med ? lage anslag for den ?rlige veksten i konsumprisindeksen. I tillegg tar SSB p? seg oppdrag fra departementer og Norges Offentlige Utredninger (NOU-er) for ? analysere norsk ?konomi. Alle disse delene av samfunnsoppdraget baserer seg p? at SSB har en oppdatert bane for utviklingen i norsk ?konomi.

      Ikke relevant
      Ikke relevant

      Det foreligger ingen s?rskilt lovhjemmel for framskrivingene.

      Det er ingen EU-regulering p? dette feltet.

      Modeller er forenklinger av virkeligheten, og de fanger ofte opp bare noen hovedmekanismer. Dette gjelder ogs? den makro?konomiske modellen KVARTS som brukes i arbeidet med Konjunkturtendensene. Hvert ?r, i publikasjonen ?konomisk utsyn, gjennomg?s treffsikkerheten til prognosene for foreg?ende ?r. I tillegg gj?res det en analyse av usikkerheten i anslagene for BNP-Fastlands Norge, konsumprisindeksen og arbeidsledighetsraten m?lt ved AKU, basert p? prognosene SSB har publisert siden 1991.

      Ikke relevant
      Kontakt

      SSBs informasjonstjeneste

      informasjon@ssb.no

      21 09 46 42

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看