Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til. Les mer om dette i SSBs strategi.

ssb.no er v?r hovedkanal for formidling av statistikk og forskning. Sidene legger opp til at brukerne selv skal finne frem til tall, men SSB skal bist? med veiledning og utfyllende informasjon ved behov.

Informasjonstjenesten

Informasjonstjenesten svarer p? sp?rsm?l om statistikk og analyser, per telefon og e-post.

Informasjonstjenesten er betjent mandag - fredag kl. 09-15.

Informasjonstjenesten gir deg veiledning i hvor og hvordan du finner statistikk p? SSBs hjemmeside. Informasjonstjenesten har ogs? kompetanse p? statistikk fra andre norske statistikkprodusenter, samt internasjonal statistikk.

Veiledningstjenesten for europeisk statistikk besvarer henvendelser om internasjonal statistikk i samarbeid med Eurostat. Du kan enten henvende deg direkte til SSBs informasjonstjeneste eller kontakte oss (norsk flagg) her: http://ec.europa.eu/eurostat/help/support

Ved behov blir din henvendelse videresendt til fagseksjonen. Du vil da i s? fall motta svar direkte fra seksjonen.

Enkle sp?rsm?l om statistikk vil vanligvis bli besvart samme dag eller senest innen to arbeidsdager.

Hvis du ?nsker tilgang til mikrodata eller ? bestille datasett som er mer detaljerte enn tabellene i statistikkbanken, ber vi deg om ? se egne sider med info om dette.

Kontakte statistikkansvarlige og forskere direkte

Alle kan i arbeidstiden ringe direkte til fagpersonene for de ulike omr?dene SSB jobber med. Kontaktopplysninger er publisert p? nettsidene. Svarer ikke vedkommende, kan informasjonstjenesten eller pressekontaktene bist? med statistikkveiledning eller hjelp til ? finne en annen fagperson. Ogs? sentralbordet kan v?re behjelpelig med ? sette over til en annen fagperson.

Pressekontakter

Pressekontaktene hjelper journalister som trenger raske svar p? sp?rsm?l om statistikk, analyser og forskning. Pressehenvendelser til SSBs administrative ledelse g?r via pressekontaktene.

Pressekontaktene kan ogs? kontaktes per telefon utenfor arbeidstiden. S? langt det lar seg gj?re, vil de v?re behjelpelige med ? finne frem til rett informasjon og kontaktpersoner ogs? utenfor arbeidstiden.

Sosiale medier

De som stiller sp?rsm?l direkte til SSB p? sosiale medier, skal f? svar s? raskt som mulig. F?lg SSB p? Twitter.

Sentralbord og postmottak

Sentralbordet skal sette deg over til rett person. Hvis personen ikke er til stede, skal du f? opplysninger om n?r vedkommende er tilgjengelig og om det er andre personer du kan snakke med.

E-post til ssb@ssb.no og til andre felles e-postadresser i SSB, videresendes s? snart som mulig til rette vedkommende.

Sender du personlig adressert post eller e-post til en person i SSB, kan det ta lengre tid hvis vedkommende ikke er tilgjengelig

E-post og brev blir besvart i samme m?lform (bokm?l eller nynorsk) de er skrevet i.

Har du f?tt tilsendt skjema i en annen m?lform enn du ?nsker, ta kontakt, og du vil f? tilsendt ett nytt skjema. Bruk kontaktopplysningene som er oppgitt p? skjemaet.

Det veksles mellom bruk av bokm?l og nynorsk p? SSB.no og i sosiale medier.

SSB.no finnes ogs? i engelsk versjon, der all statistikk og mye forskning og analyser publiseres p? engelsk. De fleste norske publikasjonene har engelsk sammendrag.

Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag. Statistikker og analyser kan brukes fritt, s? sant SSB oppgis som kilde. Les mer om kopirettigheter.

For at statistikken skal ha den kvaliteten samfunnet ettersp?r, er SSB avhengig av datakilder av h?y kvalitet. Norsk offisiell statistikk er i stor grad basert p? data fra offentlige etaters registre. Men sp?rreunders?kelser blant privatpersoner og bedrifter er fremdeles en viktig og helt sentral datakilde for ulike statistikker samfunnet trenger.

Opplysninger som samles inn for statistikkform?l, blir behandlet etter strenge regler for taushetsplikt.

SSB har en egen svartjeneste for privatpersoner og bedrifter som skal intervjues eller rapportere til SSB. Svartjenesten skal s? raskt som mulig gi deg veiledning og informasjon om unders?kelsen.

SSB skal alltid ta kontakt i forkant og foresp?rre om intervju og gi informasjon om unders?kelsen. I de fleste unders?kelser rettet mot privatpersoner, er det frivillig ? delta. S? langt det er mulig, vil SSB legge til rette for at intervjuet skjer p? et tidspunkt og p? en m?te som passer deg. Dersom det er plikt til ? v?re med p? unders?kelsen, vil dette v?re tydelig og klart oppgitt p? skjemaet eller brevet med henvisning til lovparagraf.

Rapportere data

Du skal alltid f? et brev fra SSB med informasjon om hva som skal rapporteres, hvem det skal rapporteres for, hvordan dette skal gj?res, og hvem i SSB du skal kontakte hvis du har sp?rsm?l, eller trenger hjelp.

I de fleste skjemaunders?kelsene rettet mot bedrifter, er det plikt til ? svare, og det skal komme tydelig fram at det er en unders?kelse med opplysningsplikt. Det framg?r ogs? hvem i SSB du skal ta kontakt med hvis du har sp?rsm?l, eller trenger hjelp.

I unders?kelser med opplysningsplikt skal svarfristen komme klart fram. Det blir sendt purring til den som ikke svarer. I f?lge statistikkloven kan SSB ilegge tvangsmulkt for den som ikke svarer.

Sp?rsm?l om oppgaveplikten behandles s? raskt som mulig. Du skal f? tilbakemelding samme dag eller senest to arbeidsdager fra vi mottok henvendelsen. Eventuell postgang kommer i tillegg.

Hvis du s?ker p? jobb hos SSB, vil du umiddelbart f? automatisk bekreftelse p? at s?knaden/CV er registrert. Les gjerne mer om hvordan det er ? jobbe i SSB.

SSB publiserer sin offentlige postjournal i eInnsyn-portalen.

Foresp?rsler om innsyn besvares normalt samme dag eller p?f?lgende dag, og senest innen fem arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt.