Publiseringsarkivet

      Publiseringsarkiv

      SSB er i ferd med ? g? over til en ny publiseringsl?sning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

      Publikasjoner fra ?rene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

      Avgrens innholdet
      Viser 10 av?726
      Utslipp fra norsk ?konomisk aktivitet

      Tall for 1991-2020

      Statistikken inneholder de innenlandske klimagassutslippene samt utslipp fra utenriks sj?fart og utenriks luftfart. Ved ? m?le utslippsintensitet som utslipp per produsert mengde vare eller tjeneste over tid, kan vi vise om produksjonen er blitt mer eller mindre utslippsintensiv.

      Statistikk /?/ Natur og milj?
      Eksport av laks

      Tall for uke 47 2021

      Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

      Statistikk /?/ Utenriks?konomi
      Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

      Tall for 3. kvartal 2021

      Nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap deles inn i sektorer og viser transaksjoner innen og mellom sektorene, som for eksempel renter, utbytte, skatter og st?nader. Sentrale st?rrelser er brutto nasjonalinntekt, disponibel inntekt, sparing og netto finansinvestering.

      Statistikk /?/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
      Utenriksregnskap

      Tall for 3. kvartal 2021

      Utenriksregnskapet beskriver utviklingen i Norges ?konomiske stilling overfor utlandet. Statistikken best?r av et drifts-, kapital- og finansregnskap. Driftsregnskapet viser eksport og import av varer og tjenester, avkastning p? arbeid og kapital, og andre overf?ringer til og fra Norge. Kapitalregnskapet viser overf?ringer av kapital og immateriell kapital, som patenter. Finansregnskapet viser Norges beholdninger, transaksjoner og andre endringer i fordringer og gjeld overfor utlandet. Fra og med 2020 ble begrepet Utenriksregnskap utvidet til ? omfatte ogs? beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet. Tidligere ble begrepet brukt p? statistikk som viser transaksjoner, mens beholdningstallene ble presentert som en egen statistikk.

      Statistikk /?/ Utenriks?konomi
      Stor auke i eksportprisen for fersk laks

      I veke 47 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,84 kr/kg, ein oppgang p? 6,4 prosent samanlikna med veka f?r.

      Artikkel /?/ Utenriks?konomi
      Rekordh?y driftsbalanse

      Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd p? 158 milliarder kroner p? driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det h?yeste niv?et som er m?lt p? driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes s?rlig unormalt h?y pris p? naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var p? nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og st?nadsbalansen var p? over 28 milliarder kroner.

      Artikkel /?/ Utenriks?konomi
      Sparingen i husholdningene falt

      M?lt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke v?rt h?yere siden de h?ye petroleumsprisene i 2014.

      Artikkel /?/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
      Historisk lav utslippsintensitet i korona?ret 2020

      ?ret 2020 var et spesielt ?r for norsk ?konomi. Produksjonen falt som f?lge av pandemien, men klimagassutslippene falt enda mer, viser forel?pige tall. Dette f?rte til at utslippsintensiteten i 2020 var p? det laveste niv?et som er observert i statistikken, som g?r tilbake til 1990.

      Artikkel /?/ Natur og milj?
      Utanrikshandel med tenester

      Tall for 3. kvartal 2021

      Statistikken Utenrikshandel med tenester viser norske ikkje-finansielle f?retak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester fr? utlandet. Tala vert innhenta som ei kvartalsvis utvalsunders?king.

      Statistikk /?/ Utenriks?konomi
      Omsetning i varehandel

      Tall for 4. termin 2021

      Statistikken kartlegger niv? og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt ?r er f?rst endelig n?r siste termin i p?f?lgende ?r er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for b?de termin og kvartal.

      Statistikk /?/ Varehandel og tjenesteyting
      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看