Notater 2021/12

Dokumentasjonsnotat

Forl?p i barnevernsdata, 2013-2019

Bestillingen av forl?psdata er tilgjengelig fra 19.11.2021. Mer informasjon om bestillingen av mikrodata ligger p? SSB sine sider: http://www.edu-zuoyi.com/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere  

Notatet dokumenterer resultatet av prosjektet om utvikling av forl?psdata p? barnevernsomr?det, gjennomf?rt av Statistisk sentralbyr? (SSB) p? oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Grunnlaget for forl?psdata p? barnevernsomr?det er SSBs ?rlige datainnsamling fra den kommunale barnevernstjenesten gjennom KOSTRA til statistikk-, styrings- og analyseform?l for ?rgangene 2013 – 2019.

Initiativet til prosjektet springer ut av behovet for mer nyansert kunnskap p? barnevernsomr?det, som kan brukes blant annet til ? berike allerede eksisterende statistikk, gi bedre grunnlag til beslutningstakende organer, samt ?pne nye muligheter for forskere innenfor forl?psanalyser. Modellering av forl?pet p? barnevernsomr?det gj?r det mulig ? trekke ut informasjon om blant annet hyppighet, varighet, f?rste og siste registrering, samt gir innsikt i typiske forl?p i barnevernet.

Dagens datastruktur tillater opptellinger gjennom et statistikk?r og brukes til ? presentere et bilde av tilstanden i den kommunale barnevernstjenesten i l?pet av ?ret og per 31.12. de aktuelle ?rene. Datagrunnlaget inneholder ogs? en tidsdimensjon, denne har blitt brukt for utvikling av forl?psdata for barnevern.

Arbeidet med bygging av forl?p har i hovedtrekk inneholdt utvikling av datastruktur for forl?psdata, analyse av barnevernsdata for utforming og implementering av regler for dubletth?ndtering og behandling av overlapp, samt testing og kvalitetssikring av forl?psgrunnlaget.

I prosjektet har SSB hatt et tett samarbeid med representanter fra Bufdir, forskningsmilj?et og Oslo kommune om dataanalyse og utforming av regelsett for behandling av data. Faglig erfaring og kompetanse fra saksbehandling i barnevernet, kjennskap til struktur og innhold i fagsystemene dataene er hentet fra, samt juridisk kunnskap om barnevernet, har v?rt helt sentrale for ? identifisere riktige tiltaksforl?p.

Tiltaksforl?p og sammensetning p? individniv?, er ofte komplekse. Utvikling av en forl?psfil p? barnevernsfeltet stiller dermed krav til en helhetlig forst?else av barnevernstiltak for ? identifisere og korrigere faktiske feilregistreringer p? den ene siden, og situasjoner der overlapp og dubletter er mulig og dermed ikke skal korrigeres p? den andre siden. Disse vurderingene har v?rt n?dvendige, da feilregistreringer kan f?re til modellering av forl?p p? feil grunnlag, som kan potensielt f?re til feiltolkning av data.

I tillegg til selve datagrunnlaget for forl?p i form av forl?psfiler, er resultatet av prosjektets arbeid blant annet standardiserte og kvalitetssikrede rutiner for bygging av forl?p. Prosjektets l?sning for forl?psbygging setter dermed rammer for utforming av forl?p innenfor barnevernsomr?det. Det er lagt opp til at rutiner for utforming av forl?psfiler h?ndterer oppdatering med nye ?rganger.

Bestillingen av informasjon fra forl?psfilene blir f?rst tilgjengelig etter publisering av offisiell forl?psstatistikk p? barnevernsomr?det. Aktuelle variabler fra forl?psfilene vil p? sikt v?re tilgjengelige i Microdata.no1 - en tjeneste utviklet i samarbeid mellom NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB. Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.

-------------

1 Informasjon om tjenesten ligger p? Microdata.no

 

Behandlingsregler for overlapp mellom plasseringstiltak (excel)

 

Om publikasjonen

Tittel

Forl?p i barnevernsdata, 2013-2019. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Svetlana Beyrer, Tone Dyrhaug

Serie og -nummer

Notater 2021/12

Utgiver

Statistisk sentralbyr?

Oppdragsgiver

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1307-1

ISSN

2535-7271

Antall sider

25

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt