Barna som budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk meir enn dei som budde i andre typar fosterheim i 2020. Tala for flyttingar er basert p? eit nytt statistikkgrunnlag der data fr? barnevernet er sett saman med utgangspunkt i barnet sitt tiltaksforl?p i ?ra mellom 2014 og 2020.

I den nye statistikkbanktabellen 13353 finn ein tal for kor ofte barn plassert i fosterheim i 2020 gjennomsnittleg flyttar til ein annan bustad etter deira f?rste plassering utanfor heimen.

Barn med plasseringar i barnevernet

I tilfelle der omsorgspersonar av ulike grunnar ikkje er i stand til ? ha den daglege omsorga for barnet, kan barnevernstenesta plassere barnet i ein ny bustad utanfor heimen. 1 av 3 barn som fekk barnevernstiltak ved utgangen av 2020 budde utanfor heimen.

Plasseringstiltak fr? barnevernet omfattar flytting fr? heimen til ulike typar fosterheimar, beredskapsheim, barnevernsinstitusjon eller bustad med oppf?lging, der fosterheim er det mest vanlege.

Det er barn med plasseringar i tre ulike typar fosterheim i 2020 som blir omtalt i artikkelen: fosterheim i familie og n?re nettverk, fosterheim utanom familie og n?re nettverk og beredskapsheim.

N?r barn flyttar til ein ny bustad vil det ofte vere tryggare for barnet ? flytta til fosterheim i familien, for eksempel til familiemedlemmer, slektningar, venner eller andre trygge omsorgspersonar barnet kjenner fr? f?r. Etter fosterhjemsforskriften skal barnevernstenesta alltid vurdere om nokon i barnet sin familie eller n?re nettverk kan vere fosterheim.

Likevel blir barn oftast plassert i fosterheim utanfor familien, der barnet flyttar til ein fosterfamilie det ikkje kjente fr? f?r. Barn plassert i beredskapsheim er ogs? ein del av statistikken. Den type plasseringar vil skilje seg ut, d? desse er midlertidige og ofte brukt i akuttsituasjonar.

Forl?psstatistikk for talet p? flyttingar blant barn som har budd i fosterheim og beredskapsheim i l?pet av ?ret er publisert for to ?rgangar, 2019 og 2020, i statistikkbanktabellen 13353.

Det gjennomsnittlege talet p? flyttingar bereknast kvart statistikk?r for barn mellom 0 og 17 ?r i tre ulike populasjonar: barna som budde i fosterheim i familie og n?re nettverk, dei som budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk, samt barna som budde i beredskapsheim i l?pet av statistikk?ret. Grunnlaget for berekningane er alle plasseringstiltaka barnet har motteke fr? barnevernstenesta fr? f?rste plassering utanfor heimen og fram til siste plassering i l?pet av statistikk?ret. Eit barn kan i l?pet av eit ?r ha budd i fleire ulike fosterheimar og kan dermed vere med i fleire av populasjonane.

Det er berre barna med minst ei flytting som er med i berekninga av dei gjennomsnittlege tala p? flyttingar i den nye forl?psstatistikken. Forl?psdata p? barnevern gjer det mogleg ? summere talet p? flyttingar over tid. Tala blir presentert for ulike observasjonsperioder: statistikk?ret (siste ?ret), to til 4 ?r tilbake i tid, samt for 5 og meir ?r tilbake i tid. N?r vi bereknar om barna har flytta og kor mange gonger dei har flytta har vi berre data tilbake til statistikk?ret 2014. Det inneber at vi ikkje har eit fullstendig bilete av barna som ogs? var plasserte i 2013 eller tidlegare ?r.

Talet p? flyttingar for statistikk?ret tel alle flyttingar det ?ret sj?lv om desse skjer etter at tiltaket som plasserte barnet i ein av dei tre populasjonane er avslutta.

Mange av barna flyttar ikkje

Det er ulike grunnar til at eit barn m? flytte mellom forskjellige plasseringstiltak. Den nye statistikken som vert presentert i denne artikkelen viser at situasjonen for mange av barna var stabil i perioden fr? 2014 til 2020, spesielt for barn som var plasserte i fosterheim i familie og n?re nettverk.

Som vist i figur 1, budde flest barn, 6 602 barn, i fosterheim utanom familie og n?re nettverk i 2020. Nesten halvparten av desse barna, 46 prosent, har ikkje opplevd flytting i perioden fr? 2014 til 2020. Blant dei 3 567 barna som budde i fosterheim i familie og n?re nettverk, var det til samanlikning 58 prosent som ikkje hadde flytta sidan 2014.

Flest med ein eller fleire flyttingar i fosterheim utanom familie

Hyppige flyttingar kan vere med p? ? p?virke tryggleiken til barna. Dei minste barna mellom 0 og 5 ?r er naturleg nok blant dei mest s?rbare. Dei fleste av dei minste barna budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk.

For 0-5-?ringane er datagrunnlaget fullstendig. Det inneber at alle flyttingar i perioden 2015-2020 er registrerte. Figur 2 viser at situasjonen til barna som budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk, var minst stabil etter deira f?rste plassering utanfor heimen. Av om lag 760 barn mellom 0 og 5 ?r opplevde heile 76 prosent minst ei flytting etter at dei f?rst vart plasserte.

Til samanlikning var det 44 prosent blant 0-5-?ringar i fosterheim i familie og n?re nettverk som hadde flytta minst ein gong i l?pet av 2020, medan det blant dei i beredskapsheim var n?rare halvparten som hadde flytta minst ein gong.

Dei fleste barna som flytta, flytta berre ein eller to gonger etter f?rste plassering utanfor heimen. F?rre hadde tre eller fleire flyttingar i same periode (2014-2020). Likevel, rundt 17 prosent av barna mellom 0 og 5 ?r som budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk i 2020, hadde flytta tre eller fire gonger.

F?rre flyttingar over tid

Vi har sett i figur 1 at barn som budde i fosterheim utanom familie og n?re nettverk i 2020 oftast har flytta. Den nye statistikken har og dei gjennomsnittlege tala p? flyttingar for barna i dei tre ulike typane fosterheim.

Det gjennomsnittlege talet p? flyttingar bereknast berre for barna som har flytta minst ein gong etter at det flytta fr? heimen f?rste gongen. Figur 3 viser at talet p? flyttingar avhenger blant anna av talet p? ?r barnet har budd utanfor heimen.

Tala viser at barna som vart plasserte utanfor heimen for 5 ?r eller meir sidan i gjennomsnitt hadde f?rre flyttingar i 2020, samtidig som barna med f?rste plassering i 2020 (under eit ?r sidan f?rste plassering) hadde i gjennomsnitt flest flyttingar.

Sj?lv om det gjennomsnittlege talet p? flyttingar varierer med alderen, er flyttem?nsteret det same for alle aldersgrupper: barna opplever fleire flyttingar f?rste plasserings?ret og situasjonen stabiliserer seg over tid.