Internasjonale reservar og valutalikviditet

      Oppdatert: 22. november 2021

      Neste oppdatering: 7. desember 2021

      Internasjonale reservar og andre krav i valuta
      Internasjonale reservar og andre krav i valuta
      Oktober 2021
      718?123
      millioner kroner

      Utvalde tabellar og figurar fr? denne statistikken

      Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
      Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
      I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerOktober 2021
      A. Internasjonale reserver NOK718 123
      A. Internasjonale reservar, f?rebelse tal714 612
      (1) Valutareserver606 972
      (a) Verdipapir565 875
      Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
      (b) Valutabehaldning og innskot med:41 097
      (i) andre sentralbankar, BIS og IMF40 949
      (ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
      av dette: i utlandet0
      (iii) bankar med hovudkontor i utlandet148
      av dette: i Noreg0
      (2) Reserveposisjonen i IMF12 337
      (3) Spesielle trekkrettigheter i IMF63 928
      (4) Gull (inklusive utl?nt gull)0
      (5) Andre internasjonale reservar34 886
      finansielle derivat-2
      l?n til utlendingar som ikkje er bankar0
      anna34 888
      B. Andre krav i valuta1 854
      verdipapir utanfor internasjonale reservar0
      innskot utanfor internasjonale reservar121
      l?n utanfor internasjonale reservar0
      finansielle derivat utanfor internasjonale reservar7
      gull utanfor internasjonale reservar0
      anna1 726
      II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Oktober 2021
      L?petidL?petid totalL?petid 0-1 mndL?petid 1-3 mndL?petid 3-12 mnd
      1. L?n, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-60-60
      utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
      utbetalingar (-) - (renter)-60-60
      innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
      innbetalingar (+) - (renter)0000
      2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
      (a) Korte posisjonar (-)0000
      (b) Lange posisjonar (+)0000
      3. Anna-25 100-25 10000
      utbetalingar relaterte til repos (-)-76-7600
      innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
      handelskredittar (-)0000
      handelskredittar (+)0000
      andre utbetalingar (-)-25 024-25 02400
      andre innbetalingar (+)0000
      IV. SpesifikasjonarOktober 2021
      (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
      (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp p? andre m?tar0
      derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
      (c) Eigedelar med hefte0
      (d) Verdipapir som er l?nte ut og selde med avtale om tilbakekj?p-4 019
      l?nte ut eller selde med avtale om tilbakekj?p og inkludert i tab 1-4 019
      l?nte ut eller selde med avtale om tilbakekj?p og ikkje inkludert i tab 10
      l?nte ut eller kj?pte og inkludert i tab 10
      l?nte ut eller kj?pte og ikkje inkludert i tab 10
      (e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)4
      terminar3
      futures0
      byteavtalar0
      opsjonar2
      anna0
      (f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attst?ande l?petid over eitt ?r0
      aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
      aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
      (2) Oppdateres minst en gang i ?ret:
      Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
      valutasortar i SDR-kurven0
      Fordeling av valuta verdsatt i USD0
      Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
      Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
      Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
      Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
      valutasortar utanfor SDR-kurven0
      Standardteikn i tabellar

      Om statistikken

      Endelege/f?rebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert m?nadleg p? vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som f?lgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

      Noregs Bank: Sentralbanken i Noreg har mellom anna r?dgjevande, ut?vande og kontrollerande funksjonar knytte til valuta-, penge- og kredittpolitikken.

      NBIM: Noregs Bank Investment Management. NBIM forvaltar utanlandsformuen til Statens pensjonsfond, hovuddelen av Noregs Bank sine valutareservar og Statens petroleumsforsikringsfond. NBIM investerer i internasjonale aksjar, obligasjonar, pengemarknadsinstrument og derivat.

      Balanserekneskapen: Balansen viser eigendelar, gjeld og eigenkapital ved utgangen av rekneskaps?ret.

      Internasjonale reservar: Likvide valutafordringar p? utlandet under kontroll av pengepolitiske myndigheiter.

      Valutalikviditet: (1) Likvide valutaressursar (internasjonale reservar og andre reservar) under myndigheitene sin kontroll. (2) Faktiske og moglege framtidige netto valutastraumar som p?verkar desse valutaressursane p? bakgrunn av kortsiktig valutagjeld og aktivitetar utanom balansen. Myndigheitene sin valutalikviditetsposisjon blir fastsett av mengda likvide valutaressursar som er til disposisjon etter at det er teke omsyn til faktiske og potensielle netto straumar p? desse ressursane.

      Framtidige kortsiktige forpliktingar: Netto valutastraumar som f?lgje av myndigheitene sin finansielle aktivitet vis-a-vis inn- og utlendingar dei neste 12 m?nadene.

      Pengepolitiske myndigheiter: Sentralbanken.

      Generelle rekneskapsprinsipp

      Dataspredningsavtala definerar prinsipp som skal liggje til grunn for rapporteringa. Krava er nemnd nedanfor, og Noregs Bank f?lgjer desse.

      Verdsetjing: Valutaressursane skal verdsetjast til marknadsprisar, det vil seie den prisen dei ville f?tt i marknaden p? referansedatoen (siste virkedag i m?naden).

      Dei framtidige straumane knytte til valutaressursane (forward, futures, swaps) skal verdsetjast til nominell/faktisk verdi, det vil seie verdien p? det tidspunktet kapitalstraumen finn stad.

      Opsjonar vert verdsette til det valutabel?pet som kan bli kj?pt eller seld ved innl?ysing av opsjonen.

      Periodisering: IMF anbefaler at handleriktig dato blir nytta til periodisering av rekneskapen. Ved kj?p og sal av utanlandske verdipapir vil fordringar og gjeld vert presentert som fordring inntil oppgjeret vert sluttf?rt.

      Valuta: Den nye standarden gjev inga krav om at dataene skal rapporterast i NOK eller annan valuta. Det blir anbefalt at ein nyttar den valutaen som normalt vert nytta til ? publisere internasjonale reservar.

      Statistikken byggjer p? IMFs "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity" -Operational Guidelines, oktober 1999.

      Namn: Internasjonale reservar og valutalikviditet

      Emne: Utenriks?konomi

      7. desember 2021

      Seksjon for finansmarkedsstatistikk

      Berre p? nasjonalt niv?.

      M?nadleg:

      Mellombelse tal, del I, vert publiserte 5. virkedag etter referansem?naden.

      Endelege tal, del I - IV, vert publiserte den 21. (eller neste virkedag) etter referansem?naden.

      International Monetary Fund (IMF).

      Ikkje relevant

      Noreg har slutta seg til dataspredningsstandarden SDDS (Special Data Dissemination Standard) i det internasjonale pengefondet (IMF). Denne standarden forpliktar sentralbankane i medlemslanda ? publisere ein detaljert oversikt over internasjonale reservar og valutalikviditeten. Sentralbankane skal offentleggjere statistikk etter s?rskilde reglar med omsyn til omfang, spesifikasjonsgrad, frekvens og aktualitet.

      IMF, Noregs Bank, Statistisk sentralbyr? og publikum.

      Ikkje relevant

      Samanheng med Noregs Bank sin balanse.

      Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyr? av 21. juni 2019 nr. 32 (Statistikklova).

      Ikkje relevant

      Del I inneheld internasjonale reservar og andre fordringar p? utlandet basert p? marknadsverdiar fr? aktivasida av Noregs Bank sin balanse. Del II inneheld faktiske framtidige kortsiktige netto valutastraumar. Kontantstraumane vert presenterte til nominell verdi. Del III inneheld moglege framtidige kortsiktige netto valutastraumar. Del IV inneheld spesifikasjonar og relevant informasjon ikkje nemnde annan stad.

      Dataene vert publiserte i NOK millionar til verkeleg eller nominell verdi. Petroleumsfondet inng?r ikkje i talgrunnlaget. Noregs Bank selde store delar av gullet tidleg i 2004, og resten av gullet er ikkje definert som del av reservane.

      Opplysningane er baserte p? rekneskapsopplysningar fr? Noregs Bank.

      Elektronisk innrapportering av skjema i Excel.

      Tala er ? oppfatte som ? vere endelege ved publisering. Ved revisjon, vert dei m?nadlege tala endelege n?r den m?nadlege balansen til Noregs Bank vert publisert, 10 norske arbeidsdagar etter referansem?naden. Den m?nadlege balansen vert publisert p? Noreg Bank sine nettsider. Revisjonar av tidlegere periodar gjerast bare ved ?rsskiftet, men dei m?nadlege tale blir st?ande uendra.

      Ikkje relevant

      Ikkje relevant

      Det kan f?rekome feil og manglande samsvar i rekneskapsopplysningane. Dei manglande samsvara kan ha fleire kjelder, mellom anna feil ved overf?ring av data fr? Noregs Banks rekneskap eller NBIM.

      Varians: Ikkje relevant. Skeivheit: Ikkje relevant.

      Det kan vere avvik mellom handleriktige og bokf?ringsriktige data.

      Ikkje relevant

      Kontakt

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看