Omsetningsindeks for tjenester

      Oppdatert: 23. november 2021

      Neste oppdatering: 22. februar 2022

      Serveringsvirksomhet
      Serveringsvirksomhet
      3. kvartal 2021
      39,9
      %

      Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

      Omsetningsindeks for tjenester. Tosiffer n?ringsniv?. Sesongjustert verdiindeks og prosentvis endring
      Omsetningsindeks for tjenester. Tosiffer n?ringsniv?. Sesongjustert verdiindeks og prosentvis endring1
      Verdiindeks, sesongjustertProsentvis endring fra foreg?ende periode, sesongjustertProsentvis endring fra samme periode ?ret f?r
      2. kvartal 20213. kvartal 20213. kvartal 20213. kvartal 2021
      49 Landtransport og r?rtransport111,2118,66,70,7
      50 Sj?fart71,172,41,88,5
      51 Lufttransport42,060,243,356,4
      52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport84,687,33,219,9
      53 Post og distribusjonsvirksomhet98,8101,52,76,0
      55 Overnattingsvirksomhet69,6131,188,442,5
      56 Serveringsvirksomhet94,3131,939,913,3
      58 Forlagsvirksomhet101,1103,52,45,0
      59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak120,7123,92,718,2
      60 Radio- og fjernsynskringkasting66,462,8-5,44,8
      61 Telekommunikasjon100,1101,21,1-3,3
      62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi197,9185,9-6,112,6
      63 Informasjonstjenester146,3161,010,030,7
      69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting143,7146,72,16,8
      70 Hovedkontortjenester, administrativ r?dgivning139,4149,37,119,9
      71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk pr?ving og analyse125,0119,4-4,54,9
      73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsunders?kelser124,8127,21,922,1
      74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet149,6153,02,312,7
      75 Veterin?rtjenester163,1166,52,110,9
      77 Utleie- og leasingvirksomhet117,2114,5-2,33,1
      78 Arbeidskrafttjenester121,2121,80,515,4
      79 Reisebyr?- og reisearrang?rvirksomhet og tilknyttede tjenester23,027,519,639,1
      80 Vakttjeneste og etterforsking116,8117,30,411,2
      81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift119,3122,02,31,8
      82 Annen forretningsmessig tjenesteyting111,5116,14,111,3
      1Metoden som brukes til ? fremskrive termintall er endret per 2020K2 for ? ta hensyn til ekstreme verdier som f?lge av koronakrisen.
      Standardtegn i tabeller

      Om statistikken

      Form?let med statistikken er ? m?le endring i omsetning for virksomheter innen transport, IKT, reiseliv og tjenester. Omsetning oppgis i l?pende priser og defineres som salgsinntekter av varer og tjenester. Indeksen for et gitt ?r er f?rst endelig n?r siste termin i p?f?lgende ?r er publisert. Fra og med 2018 er?omsetning og drift av fast eiendom (68) og forskning og utviklingsarbeid (72)?ikke inkludert i statistikken. Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet, n?ringslivet og diverse bransjeorganisasjoner. Blant annet kan statistikken brukes for ? kunne f?lge og analysere den l?pende ?konomiske utviklingen. I Statistisk sentralbyr? brukes statistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

      Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, b?de momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeomr?de. Omsetning skal inkludere uopptjent inntekt, dvs. ikke leverte varer/tjenester som er betalt av kunden. Omsetningen omfatter ogs? andre utgifter som belastes kunden direkte (for eksempel transport og emballasje), med unntak av merverdiavgift som enheten har fakturert kunden, og andre fradragsberettigede avgifter direkte tilknyttet omsetningen. Omsetning oppgis i l?pende priser.

      Navn: Omsetningsindeks for tjenester

      Emne: Tjenesteyting, varehandel, IKT, transport og reiseliv

      22. februar 2022

      Seksjon for n?ringslivets strukturer

      Kun p? nasjonalt niv?

      Hyppighet: Kvartalsvis

      Aktualitet: Referanseperioden for indeksen er kvartal. Indeksen publiseres innen 60 dager etter kvartalets utl?p. Indekstallene m? i en periode betraktes som forel?pige.

      Statistikken rapporteres til Eurostat p? 2-siffer n?ringsniv? (NACE 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 73, 74, 78, 80 og 82) og p? 3-siffer n?ringsniv? (70.2 og 81.2) umiddelbart etter publisering i Norge.

      Mikrodata og informasjon om populasjon og kataloger er lagret i programspr?ket SAS.

      Form?let med statistikken er ? m?le endring i omsetning for bedrifter innen tjenesten?ringer. Statistikken skal oppfylle kravene i EUs r?dsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998, samt r?dsforordning nr. 1158/2005 av 6. juli 2005. Eurostat sammenstiller tilsvarende statistikk fra andre E?S-land, og publiserer den p? E?S-niv?. Statistikken finansieres som en del av statsoppdraget i SSB.

      Tjenesten?ringer og omsetning og drift av eiendom, n?ringshovedomr?der L, M og N ble publisert for f?rste gang i 1997. Fra og med 2018 er omsetning og drift av fast eiendom (68) og forskning og utviklingsarbeid (72) ikke inkludert i statistikken.

      IKT, transport og reiseliv, n?ringshovedomr?der H, I og J, ble f?rste gang publisert i juni 2003.

      Omsetningsopplysninger for en rekke n?ringer som ikke var omfattet av merverdiavgiftsloven (mva-loven) ble fram til 2004 innhentet ved hjelp av en egen skjemaunders?kelse. Etter endringer i mva-loven i 2004 ble de fleste av n?ringene i statistikken dekket av momsdata og denne skjemaunders?kelsen ble av den grunn nedlagt.

      Inntil 4. kv. 2008 ble statistikken publisert etter NACE Rev. 1.1. Fra og med 1. kv. 2009 publiseres statistikken etter NACE Rev. 2.

      Referanse?ret for indeksen er 2015, dvs. 2015=100.

      Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet (Norges Bank, departementene, mfl.), n?ringslivet og diverse bransjeorganisasjoner. Blant annet kan statistikken brukes for ? kunne f?lge og analysere den l?pende ?konomiske utviklingen. I Statistisk sentralbyr? brukes statistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

      Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikken f?r den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter forh?ndsvarsling senest tre m?neder f?r i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for ? sikre likebehandling av brukerne.

      Omsetningsstatistikken produseres for en del av n?ringsomr?dene som inng?r i ?rlig n?ringsstatistikk.

      Indeksen benyttes ogs? i kvartalsvis nasjonalregnskap.

      Statistikkloven av 2019, § 10 Opplysningsplikt.

      R?dsforordning nr. 1165/1998 av 19. mai 1998 og r?dsforordning nr. 1158/2005 av 6. juli 2005.

      Omsetningsindeksen for tjenester omfatter alle n?ringsdrivende virksomheter innenfor n?ringshovedomr?der H, I, J, M og N (SN2007), bortsett fra n?ring 72.

      Unntatt er enheter i stats- og trygdeforvaltningen, samt kommunale og fylkeskommunale bedrifter, dvs. virksomheter med sektorkode 6100 og 6500.

      Omsetningsstatistikk for n?ringslivstjenester beregnes p? bakgrunn av skattedirektoratets oppgaveregister.

      Skattedirektoratets oppgaveregister er en terminvis datakilde. Det vil si at den inneholder tall pr. to m?neder. P? grunn av rapporteringsfristen mangler vi ved hver publisering tall for deler av referanseperioden. For eksempel, n?r 1. kvartal publiseres har vi kun mottatt tall for 1. termin (januar og februar) og m? derfor beregne mars m?ned. Denne beregningen gj?res med bakgrunn i utviklingen fra 1. til 2. termin ?ret f?r. F?rst ved publisering av 2. kvartal vil vi ha mulighet for ? publisere det fullstendige datagrunnlaget for 1. kvartal.

      Data fra Skattedirektoratet mottas tre ganger for hver termin, i ulike versjoner. Indekstallene m? i en periode derfor betraktes som forel?pige, siden tall revideres n?r nye data mottas. Ogs? av andre grunner kan tall endres, som for eksempel pga. n?ringsendringer eller forel?pige beregninger. Reviderte tall utgis fortl?pende ved senere publiseringer. For eksempel vil tall for 2009 v?re endelige f?rst n?r 1. kvartal 2011 er publisert.

      I enkelte n?ringsundergrupper henter vi inn data fra alternative kilder. Omsetning fra persontransport ble momspliktig i 2004, men data innenfor SN2007 49.1 Passasjertransport med jernbane og 49.2 Godstransport med jernbane hentes fortsatt inn direkte fra foretakene. Ogs? for SN2007 53.1 Landsdekkende posttjenester samles tall inn direkte. I tillegg hentes tall i SN2007 49.5 R?rtransport kvartalsvis fra kvartalsvis nasjonalregnskap.

      Basis?r

      Indeksen er satt lik 100 for ?ret 2015.

      Populasjonen stratifiseres etter n?ring, omsetning, bedriftstype (én- eller flerbedriftsforetak) og alder.

      Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overf?rer tall til Skattedirektoratet en gang i uken. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet to ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 m?ned og 10 dager etter terminens utl?p. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere. Produksjonstiden er 8-10 uker.

      P? makroniv? sammenlignes n?ringsvise omsetningstall med tilsvarende tall for samme kvartal ett ?r tilbake.

      P? mikroniv? kontrolleres filen fra Skattedirektoratet for scannefeil, dvs. feil som kan oppst? under optisk lesing. N?ringsendringer kontrolleres p? egne lister hvor man sjekker om virksomheter med ulik n?ringskode fra tilsvarende periode ?ret f?r er plassert i riktig n?ring og at det registrerte endringstidspunktet er korrekt. Enheter som har f?tt tildelt et fingert midlertidig bedriftsnummer kontrolleres ogs? p? egen liste. Slike numre blir brukt for foretak med omsetning som ikke er knyttet til en bedrift. Til slutt kontrolleres de enhetene som prosentvis bidrar mest til endringen innenfor hver enkelt n?ring. Om n?dvendig kontaktes enhetene direkte.

      Momsenheter rapporterer til Skattedirektoratets oppgaveregister etter tildelte momsnummer. Momsenhetens tall fordeles p? de tilh?rende virksomhetene i henhold til omsetning i siste ?rsfil fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Omsetning fra enbedriftsforetak som rapporterer p? eget momsnummer kan brukes direkte uten noen form for beregning. For momsenheter som rapporterer omsetningen til flere bedrifter benyttes fordelingsn?kler fra VoF til ? beregne omsetning for hver enkelt bedrift.

      For ikke momspliktige bedrifter brukes rateestimator. Som oppbl?sningsgrunnlag for identiske bedrifter i et stratum benyttes forholdet mellom populasjonens og utvalgets omsetning innen dette stratum. Populasjonens omsetning hentes fra siste ?rsfil fra Strukturstatistikken.

      Se egen fane "Om sesongjustering" p? statistikkens hjemmeside.

      Ikke relevant

      Nyetableringer, konkurser og n?ringsendringer kan f?re til at statistikken ikke alltid vil v?re sammenlignbar over tid. Virksomhets- og foretaksregisteret arbeider kontinuerlig for ? oppdatere populasjonen.

      I forbindelse med overgang til ny standard for n?ringsgruppering (SN2007) vil tallene f?r 2007 ikke n?dvendigvis gjenspeile den faktiske utviklingen i enkelte n?ringer.

      Innrapportert total omsetning kan inneholde transaksjoner som ikke inng?r i omsetningsbegrepet, for eksempel salg av anleggsmidler og offentlig tilskudd.

      En del foretak registreres under samme enhet i oppgaveregisteret. Dette skaper problemer for statistikken n?r foretakene tilh?rer ulike n?ringer eller er lokalisert i ulike geografiske omr?der. En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen p? bedrifter i flerbedriftsforetak gj?res p? bakgrunn av den siste tilgjengelige ?rsfilen i VoF, jf. punkt 3.6. Fordelingsn?klene skiftes n?r ny ?rsfil er klar.

      Fylkesskattekontoret ringes opp ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved f?rst gangs kj?ring. Ved imputering for manglende omsetning i bedrifter som er aktive og tilknyttet et aktivt momsnummer i b?de statistikkterminen og foreg?ende termin beregnes samme prosentvise omsetningsendring som for bedrifter med registrert omsetning i disse to terminene. Omsetning beregnes p? n?ringsundergruppe (5-sifret SN2007). Ved andre (og siste) gangs kj?ring behandles frafall av data som verdien null.

      Skattedirektoratets oppgaveregister benyttes i unders?kelsen. Det er et visst etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet. Dette medf?rer at de siste kvartalene som publiseres vil kunne bli korrigert ved senere publiseringer.

      En utfordring er foretak som har ?rlig omsetning p? under 1 million kroner. Disse foretakene kan levere omsetningsoppgave en gang i ?ret (?rsterminoppgave), slik at omsetningen ikke vil komme med f?r tall for 6. termin blir oversendt fra Skattedirektoratet. ?rsbel?pet blir for disse foretakene da fordelt likt utover de 6 terminene. Foretak som kun rapporterte ?rsterminoppgave i 2007 utgjorde mindre enn 1% av den totale omsetningen innenfor n?ringene omfattet i denne statistikken og representerer derfor ikke en vesentlig feilkilde.

      Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) benyttes b?de til ? definere populasjonen og til ? hente inn kjennemerker og opplysninger som for eksempel n?ringskode. Dette gir grunnlag for ulike typer registerfeil som kan p?virke usikkerheten i statistikken. Det vanligste er feil som f?lge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan f?re til at feilaktige opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

      Feil i de administrative registrene, inklusiv underrapportering, er vanskelig ? ansl?, men antas ikke ? representere noen vesentlig feilkilde.

      Ikke relevant

      For m?neds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggj?r en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For ? lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverkt?y.

      For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).      P? grunn av sesongvariasjoner vil omsetningen variere fra m?ned til m?ned. I feriem?nedene juni, juli og august vil det for eksempel ofte v?re h?y omsetning i hotell- og reiselivsn?ringene sammenlignet med de andre m?nedene i ?ret. For ? justere for slike forhold, sesongjusteres tallene, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen i omsetning.

      Indeksseriene korrigeres ogs? for antall virkedager, bevegelige helligdager og eventuelt skudd?r. P?skehelligdagene og andre bevegelige helligdager er eksempler p? effekter som vanskeliggj?r sammenligning fra en m?ned til neste. Samlet tar en slik kalenderjustering for seg kalendereffekter som ikke er sesongbetonte.

      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Ikke relevant
      Kontakt

      Magnus Falnes Hole

      magnus.hole@ssb.no

      40 81 14 15

      Pia Jihan Jonsson

      pia.jonsson@ssb.no

      40 81 14 46

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看