Omsetning i varehandel

      Oppdatert: 30. november 2021

      Neste oppdatering: 23. februar 2022

      Endring i omsetning i dagligvarehandel
      Endring i omsetning i dagligvarehandel
      4. termin 2020 - 4. termin 2021
      -2,3
      %

      Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

      Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Millioner kronerProsent endring
      4. termin 20204. termin 20214. termin 2020 - 4. termin 2021
      Hele landet101 026103 3792,3
      Viken22 30623 0103,2
      Oslo12 83613 0111,4
      Innlandet7 4167 6342,9
      Vestfold og Telemark9 3729 7163,7
      Agder6 7297 0444,7
      Rogaland7 7968 0773,6
      Vestland11 16911 2530,8
      M?re og Romsdal4 7754 8361,3
      Tr?ndelag - Tr??ndelage8 8378 9080,8
      Nordland - Nordlánnda5 1225 1390,3
      Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 6694 7501,7
      Standardtegn i tabeller
      Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkj?ret?yer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkj?ret?yer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Millioner kronerProsent endring
      4. termin 20204. termin 20214. termin 2020 - 4. termin 2021
      Hele landet47 35053 57713,2
      Viken16 93418 2277,6
      Oslo7 5018 91018,8
      Innlandet2 5092 90215,7
      Vestfold og Telemark3 2733 75714,8
      Agder2 1812 58818,7
      Rogaland2 9163 51220,4
      Vestland3 4554 30924,7
      M?re og Romsdal1 8942 12011,9
      Tr?ndelag - Tr??ndelage3 7484 0818,9
      Nordland - Nordlánnda1 3931 4836,5
      Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 5451 6899,3
      Standardtegn i tabeller
      Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
      Millioner kronerProsent endring
      4. termin 20204. termin 20214. termin 2020 - 4. termin 2021
      Hele landet164 501183 21611,4
      Viken52 94853 2680,6
      Oslo44 26050 25513,5
      Innlandet6 1756 84510,9
      Vestfold og Telemark8 15811 16136,8
      Agder4 8854 773-2,3
      Rogaland9 68712 51629,2
      Vestland15 57818 99621,9
      M?re og Romsdal6 6958 06820,5
      Tr?ndelag - Tr??ndelage8 4808 220-3,1
      Nordland - Nordlánnda3 6044 63428,6
      Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 0304 48011,2
      Standardtegn i tabeller
      Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
      Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
      4. termin 20205. termin 20206. termin 20201. termin 20212. termin 20213. termin 20214. termin 2021
      Handel med og reparasjon av motorvogner47 35055 83753 57146 76357 63662 53553 577
      Handel med motorvogner, unntatt motorsykler34 88939 58640 00634 47842 41746 24339 756
      Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 6929 3948 5887 9189 1919 9738 705
      Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 1406 4194 6263 9885 2195 4104 473
      Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler628439351379810909644
      Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner164 501185 717184 150162 493191 272200 516183 216
      Engroshandel med jordbruksr?varer og levende dyr1 6811 9792 0861 5982 3782 5961 742
      Engroshandel med n?rings- og nytelsesmidler68 97973 73772 70963 24975 10174 93572 168
      Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 28828 18527 42424 04927 54226 87225 313
      Engroshandel med IKT-utstyr7 7318 97911 7428 59710 15510 0229 342
      Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr19 87925 02224 92919 96224 64525 30520 555
      Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers39 65744 92542 14342 66948 73057 89851 615
      Uspesifisert engroshandel2 2862 8903 1132 3682 7212 8882 480
      Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner101 02695 499110 23181 12692 915106 586103 379
      Butikkhandel med bredt vareutvalg41 48239 17543 26134 79640 18740 55340 725
      Butikkhandel med n?rings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 9264 4246 2623 7064 7214 9805 021
      Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 7187 6506 9006 8737 4148 6369 357
      Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8247421 153704653823846
      Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger18 27018 21820 11913 76115 89320 63218 823
      Butikkhandel med b?ker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 4724 0515 6583 6434 0665 6555 317
      Annen butikkhandel i spesialforretninger15 06414 91817 54211 06312 18917 75516 574
      Torghandel48337719264555
      Detaljhandel utenom utsalgssted6 2216 2879 2586 5617 7657 5086 661
      Standardtegn i tabeller

      Om statistikken

      Statistikken kartlegger niv? og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt ?r er f?rst endelig n?r siste termin i p?f?lgende ?r er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for b?de termin og kvartal.

      Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens omr?de. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

      Navn: Omsetning i varehandel

      Emne: Varehandel og tjenesteyting

      23. februar 2022

      Seksjon for n?ringslivets strukturer

      Gjelder kun for de tom?nedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall p? kommuneniv? eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

      Tom?nedlige niv?tall og kvartalsvise indekser.

      Den tom?nedlige omsetningsstatistikken har f?rstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utl?p. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 m?neder etter f?rstegangspublisering.

      De kvartalsvise indeksene har f?rstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utl?p og utgis kun p? tosiffer n?ringsniv?, n?rmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 m?neder etter f?rstegangspublisering.

      De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, b?de ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utl?p.

      Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspr?ket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

      Form?let med statistikkene er ? kartlegge niv? og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har v?rt produsert siden 1995.

      Fram til og med 2006, var det kun de tom?nedlige niv?tallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med f?rste kvartal 2007 blir ogs? de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

      Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemilj?ene. Bransjeorganisasjoner og ulike akt?rer innen varehandelen er ogs? aktive brukere. I Statistisk Sentralbyr? (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

      Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk f?r den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter forh?ndsvarsling senest tre m?neder f?r i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for ? sikre likebehandling av brukerne.

      Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige n?ringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med m?nedlig detaljomsetningsindeks. Mot ?rlig strukturstatistikk sammenlignes b?de endringstall og niv?tall.

      Statistikkloven § 3-2

      R?dsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

      Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen n?ringen varehandel, inklusiv reparasjon av kj?ret?y og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter n?ringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 if?lge Standard for n?ringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig ?rsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

      Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

      Totaltelling

      Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overf?rer tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 m?ned og 10 dager etter terminens utl?p. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

      Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

      I den tom?nedlige statistikken beregnes niv?tall ved summering. Momsenhetens tall fordeles p? de tilh?rende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste ?rsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

      De kvartalsvise indeksene avledes av de tom?nedlige niv?tallene. Hvert kvartal best?r av en hel og en halv termin. Til ? dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

      Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som f?lger:

      Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til innev?rende ?r. Fotskrift j viser til at vi beregner p? et mest mulig detaljert n?ringsniv?, det vil si tre-, fire- eller femsiffer n?ring. Fotskrift h viser til tosiffer n?ringsniv?.

      Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

      nya1.PNG

      nya2.PNG

      Ikke relevant

      Dersom f?rre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. ?rsaken er fare for identifisering ved at tallet kan f?res tilbake til oppgavegiver. S?rlig gjelder dette ved offentliggj?ring av tall p? lavt geografisk niv?. Dette blir l?st ved ? undertrykke disse tallene i tabellen.

      I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for n?ringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for n?ringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for n?ringsgruppering (SN2007)

      Endring i statistikkgrunnlaget: F?r 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning b?de innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

      M?lefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. M?lefeil og bearbeidingsfeil er fors?kt unng?tt ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen p? bedrifter i flerbedriftsforetak bygger p? fordelingsn?kler som kan v?re foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for f?rste og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom f?rste og andre momstermin (f?rste kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i ?r.

      Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved f?rste og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

      Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger p? fulltelling.

      Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig ? ansl?, men antas ikke ? representere noen vesentlig feilkilde.

      Ikke relevant
      Kontakt

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看