De st?rste foretakene bidrar mest til verdiskapning

Publisert:

Foretak i de to st?rste sysselsettingsgruppene sto for over halvparten av verdiskapningen i Norge i 2019. Antall store foretak ?ker ogs? mest i 2019, sammenlignet med tall fra 2017.

M?lt etter antall sysselsatte er de fleste foretak i det norske n?ringslivet sm?, viser statistikken N?ringenes ?konomiske utvikling. Hele 91,4 prosent av foretakene har 9 eller f?rre sysselsatte, mens kun 1,3 prosent har 50 eller flere. Antall foretak med 250 eller flere sysselsatte ?ker mest, med 8,2 prosent i forhold til 2017. Foretak med 2-9 ansatte er den eneste sysselsettingsgruppen hvor antall foretak g?r ned (-3,9 prosent).

De st?rste foretakene bidrar mest til verdiskapningen

Figur 1 viser fordelingen av verdiskapning i Norge i 2019 etter sysselsettingsgruppe, og avdekker at de st?rste foretakene ogs? bidrar mest til verdiskapningen. De st?rste foretakene har totalt sett flest sysselsatte, da de to st?rste sysselsettingsgruppene har 50,4 prosent av alle sysselsatte i n?ringslivet. Foretak med f? sysselsatte bidrar ogs? til verdiskapningen, hvor de to minste sysselsettingsgruppene til sammen st?r for 26,5 prosent av samlet verdiskapning.

Figur 1. Verdiskapning fordelt p? sysselsettingsgruppe. 2019. Prosent

Prosent
0-1 sysselsatte 13.6 % 13.6
2-9 sysselsatte 12.9 % 12.9
10-19 sysselsatte 9.3 % 9.3
20-49 sysselsatte 13.0 % 13.0
50-249 sysselsatte 20.6 % 20.6
250 eller flere sysselsatte 30.7 % 30.7

Stor og ?kende regional spredning i omsetning per sysselsatt

Omsetning per sysselsatt ?ker fra 2,8 millioner i 2017 til 3,0 millioner i 2019 (7,5 prosent). Bak disse tallene ligger det store regionale forskjeller, som ?ker over perioden. I Oslo og Akershus, regionen med det h?yeste forholdstallet, ?ker dette til 3,6 millioner i 2019. I Hedmark og Oppland er det tilsvarende forholdstallet 2,3 millioner i 2019. Agder og Rogaland skiller seg ut med en ?kning p? 10,9 prosent fra 2017 til 2019.

Figur 2 viser forholdstall fordelt p? landsdeler og n?ring. Oslo og Akershus har det h?yeste forholdstallet for alle n?ringer unntatt Industri og Transport og lagring. Hedmark og Oppland har derimot det laveste forholdstallet i syv av de totalt tolv n?ringsomr?dene.

Figur 2. Omsetning per sysselsatt fordelt p? region og utvalgte n?ring. 2019. Millioner kroner

L7 Nord-Norge L6 Tr?ndelag L5 Vestlandet L4 Agder og Rogaland L3 S?r-?stlandet L2 Hedmark og Oppland L1 Oslo og Akershus
L Omsetning og drift av fast eiendom 3.7 4.4 5.0 4.9 4.0 3.5 7.7
J Informasjon og kommunikasjon 1.9 2.2 2.1 2.7 2.0 2.2 2.9
H Transport og lagring 1.7 1.6 3.9 2.7 1.8 1.4 3.5
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 3.7 3.7 4.6 3.6 3.9 3.5 6.6
F Bygge- og anleggsvirksomhet 2.1 2.3 2.2 2.2 2.2 1.9 3.1
E Vann, avl?p, renovasjon 2.3 2.5 2.4 3.2 3.4 3.4 4.8
C Industri 4.2 4.3 4.5 4.0 4.0 2.8 3.1
B Bergverksdrift og utvinning 2.8 3.9 2.4 3.7 3.0 3.9 7.0

Bygge- og anleggsvirksomhet og industri har st?rst vikarutgifter

Figur 3 viser at Industri og Bygge- og anleggsvirksomhet hadde de st?rste utgiftene til avl?nning av vikarer i hvert av ?rene fra 2017 til 2019. I 2019 utgjorde vikarutgiftene for disse n?ringene i overkant av 20 mrd. kroner, noe som tilsvarer 60 prosent av de totale vikarutgifter for alle n?ringshovedomr?der i statistikken.

Figur 3. Utgifter til avl?nning av vikarer, totalt og utvalgte N?ringshovedomr?der. 2017-2019. Millioner kroner

2017 2018 2019
B Bergverksdrift og utvinning 2428.1 6084.7 6657.1
C Industri 8304.2 9568.3 10154.7
F Bygge- og anleggsvirksomhet 8783.5 10535.5 11403
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 2017.7 2502.2 2649.1
J Informasjon og kommunikasjon 1137.3 1472.8 1111.1
Total sum – alle N?ringshovedomr?der 25698.2 33913.6 35801.1

Vikarutgifter s?rlig viktig innen bergverksdrift og utvinning

I 2019 var de totale vikarkostnadene p? 35,8 mrd., mens l?nnskostnader summerte seg til 895,0 mrd. Vikarutgifter var likevel betydningsfulle innen visse n?ringer. S?rlig gjaldt dette for Bergverksdrift og utvinning hvor l?nnskostnadene i 2019 var p? 33,8 milliarder, mens vikarutgiftene utgjorde 6,7 milliarder. Bygge- og anleggsvirksomhet og Industri hadde ogs? relativt store vikarutgifter i forhold til l?nn. Til tross for at Varehandel og reparasjon av motorvogner stod for de st?rste l?nnskostnadene med 173,4 milliarder, hadde foretak innen denne n?ringer kun 2,6 milliarder i vikarutgifter i 2019.

 

Kontakt