N?ringenes ?konomiske utvikling

      Oppdatert: 26. oktober 2021

      Neste oppdatering: 25. april 2022

      Endring i omsetning i forretningsmessig tjenesteyting
      Endring i omsetning i forretningsmessig tjenesteyting
      2019 - 2020
      -20,0
      %

      Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

      Endelige tall etter fylke. Bedrifter
      Endelige tall etter fylke. Bedrifter1
      2019
      Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)L?nn (mill. kr)
      ?stfold (-2019)18 49975 469194 849,030 456,7
      Akershus (-2019)39 702192 726763 829,392 334,5
      Buskerud (-2019)20 24584 691227 608,136 874,2
      Oslo54 806315 5421 062 305,9156 559,0
      Hedmark (-2019)11 81647 009117 792,417 505,1
      Oppland (-2019)12 75950 717105 999,618 964,3
      Vestfold (-2019)16 81969 571215 755,729 677,4
      Telemark (-2019)11 53944 281105 741,418 098,0
      Aust-Agder (-2019)7 84227 80364 878,110 248,3
      Vest-Agder (-2019)13 01055 831155 602,222 650,1
      Rogaland27 911164 891483 076,581 687,0
      Hordaland (-2019)30 496157 607518 069,269 142,2
      Sogn og Fjordane (-2019)7 51733 96389 288,013 442,9
      M?re og Romsdal16 59381 244248 181,534 281,1
      Tr?ndelag - Tr??ndelage26 806133 340344 545,557 010,2
      Nordland - Nordlánnda13 88564 498161 592,125 557,2
      Troms - Romsa (-2019)9 32546 242118 681,318 090,0
      Finnmark - Finnmárku (-2019)4 67020 65744 381,77 902,1
      Svalbard2101 2772 404,8599,4
      1Merverdiavgift er ikke inkludert.
      Standardtegn i tabeller
      Endelige tall etter sysselsettingsgruppe. Foretak
      Endelige tall etter sysselsettingsgruppe. Foretak1
      2019
      ForetakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)L?nnskostnader (mill. kr)
      0-1 sysselsatte211 70290 839541 633,0484 120,0182 917,818 477,4
      2-9 sysselsatte74 819299 307570 261,2408 761,4173 820,5125 788,2
      10-19 sysselsatte15 067200 759478 569,1297 285,3124 693,299 272,2
      20-49 sysselsatte7 945234 722666 290,1449 652,8174 639,7133 451,8
      50-249 sysselsatte3 333327 7521 100 570,9793 631,8276 723,1205 066,0
      250 eller flere sysselsatte643509 6801 583 759,21 098 898,1412 876,9312 979,4
      1Merverdiavgift er ikke inkludert.
      Standardtegn i tabeller
      Hovedtall etter n?ringshovedgruppe. Foretak
      Hovedtall etter n?ringshovedgruppe. Foretak1
      2019
      ForetakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)L?nnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
      Bergverksdrift og utvinning1 11639 086138 319,5137 895,844 276,533 892,95 587,1
      Industri17 027224 896867 266,6802 075,2208 036,7147 202,835 521,5
      Vann, avl?p, renovasjon1 2949 82531 910,931 853,08 510,95 934,12 279,9
      Bygge- og anleggsvirksomhet57 456260 560626 851,8623 490,4196 594,2149 197,426 550,3
      Varehandel, reparasjon av motorvogner48 445390 3091 808 429,0478 730,9237 632,9173 393,218 882,3
      Transport og lagring20 256152 000422 605,2420 389,0133 274,676 254,465 664,7
      Overnattings- og serveringsvirksomhet12 450123 89993 026,492 386,239 335,033 773,83 589,7
      Informasjon og kommunikasjon18 169104 055271 493,3267 886,5127 600,582 292,615 802,9
      Omsetning og drift av fast eiendom51 61831 982174 604,3174 049,3102 413,616 462,687 901,5
      Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting50 394144 231279 628,8279 092,5143 311,3102 319,76 859,6
      Forretningsmessig tjenesteyting20 677153 499206 468,2205 248,992 573,866 290,218 165,2
      Annen tjenesteyting14 60728 71720 479,219 251,612 111,28 021,31 641,4
      1Merverdiavgift er ikke inkludert.
      Standardtegn i tabeller
      Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter
      Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1
      2019
      Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)L?nn (mill. kr)
      Oslo og Akershus (-2019)94 508508 2681 826 135,2248 893,5
      Hedmark og Oppland (-2019)24 57597 726223 792,036 469,4
      S?r-?stlandet (-2019)67 102274 012743 954,2115 106,3
      Agder og Rogaland (-2019)48 763248 525703 556,8114 585,4
      Vestlandet (-2019)54 606272 814855 538,6116 866,2
      Tr?ndelag (-2019)26 806133 340344 545,557 010,2
      Nord-Norge (-2019)28 090132 674327 060,052 148,8
      1Merverdiavgift er ikke inkludert.
      Standardtegn i tabeller

      Om statistikken

      N?ringenes ?konomiske utvikling gir informasjon om aktiviteten i norsk n?ringsliv. Statistikken er basert p? b?de registerdata fra n?ringsoppgaver og a-ordningen, sp?rreunders?kelser og andre kilder som f.eks. ?rsregnskap. Statistikken publiseres for n?ringshovedomr?dene B-J, L-N og S, p? foretaks- og bedriftsniv?.

      Standard klassifikasjoner

      N?ringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for n?ringsgruppering (SN 2007) som bygger p? EUs n?ringsstandard NACE Rev.2 og FNs n?ringsstandard ISIC Rev. 4.

      Se N?ringsstandarden for en beskrivelse av de ulike n?ringene.

      Tidligere tidsserier med tall t.o.m 2008 er publisert etter SN2002 (basert p? EUs standard NACE Rev. 1.) Her kan du finne informasjon om overgang til ny n?ringsstandard.

      Foretak

      I denne statistikken er foretak lik juridisk enhet.

      Bedrift

      I SN er bedrifter definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt n?ringsgruppe.

      Beliggenhet

      Beliggenheten er i samsvar med kommuneinndelingen pr. 1.1. i referanse?ret. I enkelte n?ringer kan et foretak drive virksomhet i flere kommuner eller fylker uten ? v?re delt i flere bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse.

      Eiere uten fast l?nn som daglig arbeider i foretaket

      Eiere omfatter eiere av enkeltpersonsforetak, ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar, samt familiemedlemmer uten fast l?nn som daglig arbeider i foretaket o.l. Medeiere i aksje- og andelslag som har l?nnet arbeid i foretaket er ikke inkludert. Det er heller ikke familiemedlemmer til eiere av enkeltpersonsforetak, ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar n?r de har fast avtalt l?nn.

      L?nnstakere

      Antall l?nnstakere er hentet fra a-ordningen fra og med 2015. En l?nnstaker er en person som arbeider i en annens tjeneste for l?nn eller annen godtgj?relse. Arbeidsgiver plikter ? sende inn m?nedlig rapportering for alle som mottar l?nn. Det er gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar l?nn. I tallene for l?nnstakere er alle arbeidsforhold i en enhet i l?pet av ?ret lagt til grunn. Det er gjort kontroller slik at én person kun kan ha ett arbeidsforhold i samme foretak, men kan v?re registrert som ansatt i flere foretak samtidig.

      L?nnstakere i N?ringenes ?konomiske utvikling viser et gjennomsnitt av antallet i l?pet av ?ret.

      Sysselsetting

      Med sysselsetting menes summen av eiere og l?nnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne v?re telt med som sysselsatt i flere n?ringer. Sysselsettingstallene i N?ringenes ?konomiske utvikling viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i l?pet av ?ret.

      I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken tar utgangspunkt i personer som er sysselsatte, mens N?ringenes ?konomiske utvikling sier noe om bedriftene og foretakene som inng?r i populasjonen. Antall sysselsatte i N?ringenes ?konomiske utvikling vil derfor ikke v?re direkte sammenlignbart med antall sysselsatte i annen statistikk.

      Innleid arbeidskraft fra vikarbyr?er representeres i statistikken bare i n?ringsundergruppen 78.200 - Utleie av arbeidskraft. Innleid arbeidskraft fra utenlandske vikarbyr?er er ikke inkludert i statistikken.

      Deltidsansatte

      Deltidsansatte er l?nnstakere som har avtalt arbeidstid mindre enn 30 timer per uke.

      ?rsverk

      Tallene omfatter antall ?rsverk utf?rt av l?nnstakere i foretaket. Tilsvarer antall l?nnstakere omregnet til antall fulltidsekvivalenter.

      Omsetning

      Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket b?de offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedr?rende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

      NO-post

      + Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig

      p3000

      + Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri

      p3100

      + Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsomr?det

      p3200

      + Uopptjent inntekt

      p3500

      + Leieinntekt fast eiendom

      p3600

      + Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

      p3605

      + Leieinntekt av rettigheter - jakt, fiske mv.

      p3650

      + Annen leieinntekt

      p3695

      + Provisjonsinntekt

      p3700

      + Annen driftsrelatert inntekt

      p3900

      = Omsetning

      Produksjonsverdi

      Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kj?pt for videresalg.

      NO-post

      + Omsetning

      - Beholdningsendring av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer

      p4295

      - Beholdning av egen tilvirkede anleggsmidler

      p4995

      - Varekostnad for solgte handelsvarer

      = Produksjonsverdi

      Produktinnsats

      Med produktinnsats menes verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester, unntatt kapitalslit. For variable hvor n?ringsoppgavepost ikke er oppgitt er data innhentet fra sp?rreskjema som sendes til foretak i utvalget. Produktinnsats publiseres ikke direkte i statistikken, men inng?r som komponent i variabelen bearbeidingsverdi til faktorpriser.

      NO-post

      + Varekostnad

      p4005

      - Varekostnad for solgte handelsvarer

      + Fremmedytelse

      p4500

      + Annen oppgavepliktig godtgj?relse

      p5300

      + Arbeidsgodtgj?relse til eiere i ANS

      p5600

      + Frakt og transportkostnad vedr?rende salg

      p6100

      + Energi, brensel vedr?rende produksjon

      p6200

      + Leie lokale

      p6300

      + Leasingleie av bil

      p6310

      + Lys og varme

      p6340

      + Renovasjon, vann, avl?p, renhold m.m.

      p6395

      + Leie maskiner, transportmidler, inventar m.m.

      p6400

      + Verkt?y, inventar mv, som ikke aktivere

      p6500

      + Reparasjon, vedlikehold av bygning

      p6600

      + Reparasjon, vedlikehold, annet

      p6695

      + Fremmed tjeneste

      p6700

      + Elektronisk kommunikasjon, porto mv

      p6995

      + Drivstoff, transportmidler

      p7000

      + Vedlikehold mv. transportmidler

      p7020

      + Forsikring og avgifter p? transportmidler

      p7040

      + Bilkostnader, bruk av privat bil i n?ring

      p7080

      + Privat bruk av el. kommunikasjon

      p7098

      + Privat bruk av bil i n?ring

      p7099

      + Reise, diett og bilgodtgj?relse, oppgavepliktig

      p7155

      + Reise, diett og bilgodtgj?relse, ikke oppgavepliktig

      p7165

      + Provisjonskostnad

      p7295

      + Salgs og reklamekostnad

      p7330

      + Representasjonskostnader, med fradragsrett

      p7350

      + Representasjonskostnader

      p7370

      + Kontingent og gave

      p7490

      + Kontingenter med fradragsrett

      p7495

      + Forsikringspremie

      p7500

      + Lisens, patentkostnad, royalty og lign.

      p7600

      + Annen driftskostnad

      p7700

      + Reise, diett og bilgodtgj?relse, oppgavepliktig

      p7155

      = Produktinnsats

      Bearbeidingsverdi til faktorpriser

      Bearbeidingsverdi til faktorpriser er lik bearbeidingsverdi til markedspriser tillagt tilskudd fra staten og med fradrag for avgifter, med unntak av merverdiavgift, investeringsavgift og arbeidsgiveravgift.

      No-post

      + Produksjonsverdi

      - Produktinnsats

      + Offentlig tilskudd/refusjon

      p3400

      - Spesielle offentlige avgifter vedr?rende salg

      p3300

      = Bearbeiding til faktorpriser

      L?nnskostnader

      L?nnskostnader omfatter l?nn, feriepenger, honorarer og lignende, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. L?nnskostnader omfatter ikke godtgj?relse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap, eller til familiemedlemmer uten fast l?nn.

      NO-post

      + L?nn, feriepenger mv.

      p5000

      + Arbeidsgiveravgift

      p5400

      + Innberetningspliktig pensjonskostnad

      p5420

      + Annen personalkostnad

      p5900

      = L?nnskostnad

      L?nn

      Omfatter l?nn, feriepenger, honorarer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

      Sosiale kostnader

      Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

      Brutto driftsresultat

      Brutto driftsresultat er summen av bearbeidingsverdi (til faktorpriser) minus l?nnskostnader.

      Utgift til avl?nning av vikarer

      Utgift til avl?nning av vikarer omfatter betaling til vikarbyr?er og lignende organisasjoner for personale som disse skaffer. Utgiften betraktes ikke som en l?nnskostnad i statistikken, men som en fremmedytelse

      Totale kj?p av varer og tjenester

      Med totale kj?p av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kj?pt i l?pet av ?ret for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelse av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene.

      Kj?p av handelsvarer

      Med kj?p av handelsvarer regnes verdien av alle varer som er kj?pt inn av foretaket for videresalg uten ytterligere bearbeiding.

      Bruttoinvestering

      Bruttoinvesteringer omfatter anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verkt?y, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), b?de nye og brukte. P?kostninger er lagt til Bruttoinvesteringer oppgis uten inng?ende merverdiavgift. Finansiell leasing inng?r fra 2019 i definisjonen for alle n?ringshovedomr?der i tillegg til industri

      Saldopost

      + Bygg og anlegg

      p0520

      + Tomter og grunnareal

      p0530

      + Boliger m.m.

      p0540

      + Skip, rigger og fly

      p0550

      + Varebiler m.m.

      p0560

      + Kontormaskiner

      p0570

      + Andre driftsmidler

      p0580

      = Bruttoinvesteringer

      Fra enheter som er underlagt rederibeskatningsordningen (Sj?fart) hentes opplysninger ikke fra ?rsregnskapet, da administrative kilder ikke er tilgjengelig.

      Implementering av IFRS16 gj?r at bruttoinvesteringer fra 2019 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere ?rganger. Enheter som frem til 2019 har hatt operasjonelle leasingavtaler av driftsmidler m? som hovedregel fremover balansef?re disse driftsmidlene, som en rett til ? bruke en eiendel. Effekten blir en ?kt balanseverdi, som for 2019 vil opptre som en tilgang ved finansiell leasing. Effekten ses ikke i saldoskjemaene.

      N?ringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for n?ringsgruppering (SN 2007) som bygger p? EUs n?ringsstandard NACE Rev.2 og FNs n?ringsstandard ISIC Rev. 4.

      Se N?ringsstandarden for en beskrivelse av de ulike n?ringene.

      Tidligere tidsserier med tall t.o.m 2008 er publisert etter SN2002 (basert p? EUs standard NACE Rev. 1.) Her kan du finne informasjon om overgang til ny n?ringsstandard.

      Navn: N?ringenes ?konomiske utvikling

      Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

      25. april 2022

      Seksjon for n?ringslivets strukturer

      Tallene publiseres hovedsakelig p? nasjonalt niv?.

      Statistikken publiseres ?rlig. Forel?pige tall publiseres ca. 10 m?neder etter statistikk?rets utl?p, mens endelige tall publiseres ca. 17 m?neder etter statistikk?rets utl?p.

      Statistikken rapporteres til Eurostat.

      Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspr?ket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

      N?ringenes ?konomiske utvikling gir detaljert informasjon om aktiviteten i n?ringene p? bakgrunn av regnskapstall og innsendte sp?rreskjemaer.

      Statistikken f?lger normen til Europaparlaments- og r?dsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer, endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014.

      N?ringshovedomr?de B, Bergverksdrift og utvinning (unntatt n?ring 06 og 09.1) og C, Industri, ble f?rste gang publisert i 1876.

      Varehandel og reparasjon av motorvogner, organisert under n?ringshovedomr?de G, ble publisert for f?rste gang i 1956.

      Statistikk for bygge- og anleggsvirksomhet ble f?rste gang publisert i 1966.

      N?ringslivtjenester og omsetning og drift av fast eiendom ble f?rste gang publisert i 1979.

      Avl?ps- og renovasjonsvirksomhet ble f?rste gang publisert i 1995. Fra og med 2008-?rgangen er ogs? vannforsyning og gjenvinning inkludert.

      Annen tjenesteyting ble f?rste gang publisert i 1995.

      Sektorene informasjon og kommunikasjon, transport og lagring, og overnattings- og serveringsvirksomhet, fikk publisert tall for deler av sektoren i 1998, og endelige tall p? b?de foretaks- og bedriftsniv? i 1999.

      Fra og med 5. November 2019 ble alle overnevnte statistikker sl?tt sammen til en felles publisering under navnet N?ringenes ?konomiske utvikling.

      N?ringenes ?konomiske utvikling produseres for ? oppfylle kravene i EUs forordring for strukturstatistikk, og med bakgrunn i nasjonalregnskapets behov for data. I tillegg ettersp?r departementer og ulike bransjeforeninger tallmaterialet. N?ringslivet og andre brukere bestiller ogs? spesielt tilpasset statistikk for N?ringenes ?konomiske utvikling p? oppdrag.

      Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikken f?r den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter forh?ndsvarsling senest tre m?neder f?r i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for ? sikre likebehandling av brukerne.

      Datainnsamling til N?ringenes ?konomiske utvikling omfatter opplysninger om sysselsetting. I denne statistikken telles b?de hel- og deltidsansatte som sysselsatte, og tallet representerer et gjennomsnitt for ?ret. Opplysninger om sysselsetting finnes ogs? i Nasjonalregnskapet og i annen sysselsettingsstatistikk.

      Mens n?ringenes ?konomiske utvikling kan gi sysselsettingstall p? detaljert n?ringsniv?, og er konsistente med andre bedriftsrelaterte variable, gir Nasjonalregnskapet kvartalsvis tall med kort produksjonstid. Arbeidskraftunders?kelsen og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir ogs? tall p? personrelaterte kjennemerker som for eksempel alder, kj?nn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned p? kommuneniv?.

      Ved sammenligning mot andre statistikker for sysselsetting b?r brukerne v?re oppmerksomme p? at definisjoner og metode avviker noe mellom de ulike statistikkene, og at det derfor vil v?re forskjeller i tallene. N?ringenes ?konomiske utvikling f?lger definisjonene som er gitt i EUs forordning for strukturstatistikk.

      I tillegg til N?ringenes ?konomiske utvikling, publiseres det ogs? terminvis omsetningsstatistikk p? bedriftsniv?. Omsetning sjekkes mellom deler av populasjonene i de to statistikker.

      Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2.

      R?dsforordning (EF) nr. 295/2008 av 11. mars 2008 ang?ende strukturstatistikk for foretak i n?ringslivet (omarbeidet/samordnet). I tillegg har Norge, gjennom E?S-avtalen, forpliktet seg til ? f?lge EUs R?dsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om NACE Rev.2.

      Alle foretak med markedsrettet aktivitet innenfor n?ringshovedomr?dene B-J, L-N og S, skal normalt v?re med i statistikken dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikk?ret.

      EUs strukturforordning krever f?rst og fremst statistikk p? foretaksniv?. Av hensyn til nasjonalregnskap og andre norske brukere utarbeides det statistikk p? bedriftsniv?. Det er verdt ? merke seg at de bedriftsbaserte tallene viser forskjellige verdier enn de foretaksbaserte. Dette skyldes at foretak blir plassert i den n?ringsundergruppen som st?r for st?rstedelen av deres aktivitet, og dermed kan bli plassert i en annen n?ring enn enkelte av virksomhetene i foretaket.      Unntaket for ? v?re med i statistikken er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, det vil si foretak med sektorkodene 6100 og 6500 (for n?ringskode 52.221, drift av havner og kaianlegg, er det besluttet at enheter med sektorkode 6500 skal v?re med i statistikken).

      Disse foretakene m? ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 1110, 1120, 1510 og 1520, som er med i statistikken dersom de driver virksomhet innenfor de relevante n?ringshovedomr?dene.

      Det er ogs? unntak for n?ringer som ikke har markedsrettet aktivitet. N?ringer som ikke inkluderes av denne grunn er: 68.201, 70.1 og 81.109.

      Utvalg

      Populasjonen best?r av alle aktive foretak i n?ringsomr?dene i statistikk?ret. Populasjonen inndeles i strata etter n?ring og antall sysselsatte. Basert p? disse strataene trekkes et representativt utvalg av foretak med en bedrift. Det er satt en cut-off grense p? 1.000.000 kroner i ?rlig omsetning. Foretak som har tilknyttet mere enn 1 lokalt avgrenset funksjonell enhet) inkluderes automatisk i utvalgets. Innenfor enkelte strata kan dette i praksis bety at det totalt blir fulltelling.

      Datakilder

      For hele populasjonen hentes det, der det er tilgjengelig, n?ringsoppgaver, Merverdiavgiftsregisteret og saldoskjema fra skatteetaten, ?rsregnskap fra regnskapsregisteret i Br?nn?ysund, og sysselsettingstall fra a-ordningen. I tillegg sendes det sp?rreskjema () til foretakene i utvalget.

      Datainnsamling

      Foretakene i utvalget f?r tilsendt digitale skjema til innrapportering gjennom Altinn f?r sommeren. Foretak som ikke svarer ilegges tvangsmulkt. Gjennom skjemaene hentes det inn detaljert informasjon om foretakenes ?konomi, som sammen med n?ringsoppgave og tilh?rende saldoskjema, samt sysselsettingstall fra a-ordningen, danner et fullstendig grunnlag for variablene det produseres statistikk for. Foretakene blir bedt om ? fordele de ?konomiske st?rrelsene p? bedriftene sine.

      For foretak som ikke er en del av utvalget hentes omsetning fra n?ringsoppgaven hvis den foreligger. Hvis n?ringsoppgave ikke foreligger hentes omsetning fra Merverdiavgiftsregisteret. Sysselsetting hentes fortsatt fra a-ordningen, men blir i noen tilfeller beregnet basert p? omsetningen.

      Editering og beregninger

      B?de skjemaopplysninger og n?ringsoppgaver kontrolleres og editeres. ?rsregnskapet er en viktig kilde for dette arbeidet. Andre kilder er fjor?rstall, Virksomhets- og foretaksregisteret og opplysninger fra foretakene selv.

      Omsetning og sysselsetting regnes som fulltellingsvariabler og brukes som grunnlag for ? estimere manglende data p? andre variabler.). Fra 2011 benytter man en metode som baserer seg p? at man ut fra gitte kriterier skal finne den enheten i utvalget som ligner mest p? enheten man skal estimere tall for og bruker denne enheten sine verdier (n?rmeste nabo). Kriteriet for ? finne n?rmeste nabo er n?ringskode kombinert med forholdet omsetning/sysselsetting, i nevnte rekkef?lge.

      Metoden for ? estimere manglende data for enheter utenfor utvalget var til og med 2010 basert p? rateestimat, i forh?ndsdefinerte strata.

      Ikke relevant.

      Dersom f?rre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell eller en eller flere enheter dominerer, blir ikke tallene offentliggjort. ?rsaken er fare for identifisering ved at tallet kan f?res tilbake til oppgavegiver. S?rlig gjelder dette ved offentliggj?ring av tall p? lavt geografisk niv?. Dette bli l?st ved ? undertrykke disse tallene i tabellen.

      Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, b?r brukerne v?re oppmerksomme p? at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med revisjonen av siste ?rs statistikk. I tillegg vil ajourf?ring av n?ringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret kunne medf?re endringer for enkelte av n?ringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere ?r.

      Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra a-ordningen, mot tidligere fra Aa-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere ?rganger. Vi har lagt inn tre lenker som beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall: side for registerbasert sysselsetting, n?rmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk, og a-ordningen – én datakilde for tre etater.

      Vi gj?r ogs? oppmerksom p? at n?ringsstandarden er endret fra og med statistikk?ret 2008 (overgang fra SN2002 til SN2007), hvilket vil p?virke sammenlignbarheten med tidligere ?rganger.

      Fra og med 2015-?rgangen er skjemaene levert p? Altinn. Resultatene fra en statistisk unders?kelse vil likevel kunne inneholde m?le- og bearbeidingsfeil.

      M?lefeil oppst?r ved at oppgavegiveren p? grunn av glemsel, misforst?else av sp?rsm?l, eller lignende, gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1000 kroner. Bruk av kjente begrep og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

      Bearbeidingsfeil kan for eksempel v?re feil ved koding, eller feil som oppst?r under innlasting eller editering.

      I skjemabaserte unders?kelser vil det normalt v?re et visst frafall. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsending og lignende. Delvis frafall kan skyldes forglemmelser, mangler p? data eller andre forhold.

      Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema behandles p? samme m?te som foretakene som ikke er med i utvalget. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke n?dvendigvis usikkerheten. For eksempel kan oppgavegiverne velge ? ansl? tall bare for ? unng? tvangsmulkten.

      Normalt sett blir om lag 95 prosent av de utsendte skjemaene levert. Dette inneb?rer at enhetsfrafallet er relativt lavt. Det er imidlertid noe st?rre frafall i forhold til svar p? enkeltsp?rsm?l. S?rlig gjelder dette fordeling av ?konomiske tall p? bedriftsniv?. Dette blir rettet opp gjennom kontakt med foretakene og noe konstruksjon for mindre enheter i utvalget.

      Med utvalgsfeil menes usikkerheten som for?rsakes av at tallene er produsert p? grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen m?ler alts? det forventede avviket mellom utvalget og hva vi ville f?tt dersom hele populasjonen ble unders?kt.

      Variablene som inng?r i forel?pige tall er basert p? en fulltelling. Utvalgsfeil er dermed ikke relevant i den forbindelse.

      Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med statistikkpubliseringen. Virksomhets- og foretaksregisteret benyttes b?de til ? definere populasjonen og til ? hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Br?nn?ysund, Merverdiavgiftsregisteret og a-ordningen benyttes til ? hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan p?virke usikkerheten i statistikken.      Det vanligste er feil som f?lge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som for eksempel kan f?re til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

      Kjennemerker som n?ringskode, tilstand og lignende i Virksomhets- og foretaksregisteret ligger ogs? til grunn n?r utvalget trekkes. Kvaliteten p? disse kjennemerkene vil v?re avgj?rende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed p?virke kvaliteten p? det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

      N?ringenes ?konomiske utvikling er en ?rsstatistikk med publisering for b?de forel?pige og endelige tall.

      Forel?pige tall publiseres ca. ti m?neder etter statistikk?rets utgang. Denne publiseringen omfatter kun variablene antall foretak, omsetning og sysselsetting. Den statistiske enheten er foretak.

      Endelige tall publiseres ca. 16 m?neder etter statistikk?rets utgang. Disse erstatter de forel?pige tallene for statistikk?ret, og omfatter i tillegg langt flere variabler. Tall for b?de foretak og bedrifter er inkludert.

      Kontakt

      N?ringenes ?konomiske utvikling

      naringer@ssb.no

      Heidi Bekkevold Backe

      heidi.backe@ssb.no

      40 81 13 22

      SSBs informasjonstjeneste

      informasjon@ssb.no

      21 09 46 42

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看